2019 Batch (1st Year Attendance)
October 2019 November 2019 December 2019
2018 Batch (1st Year Attendance) 2018 Batch (2nd Year Attendance)
January 2019 October 2019
February 2019 November 2019
March 2019 December 2019
April 2019  
May 2019  
June 2019  
July 2019  
November 2018  
December 2018  
2017 Batch (3rd Year Attendance)
October 2019 November 2019 December 2019
2016 Batch (4th Year Attendance)
October 2019 November 2019 December 2019
2015 Batch (4th Year Attendance)
October 2019

2020

Sl. No. Name No. of Days Worked Total Working Days
1 Dr. C. Ushakumari 17 24
2 Sri. Ramadas P. V. 20 24
3 Dr. Leena P. Nair 23 24
4 Dr. Haroon Irshad 20 24
5 Dr. Haritha Chandran 23 24
6 Dr. Sharath S. G. 17 24
7 Dr. Harikrishna Kamath S. 17.5 24
8 Dr. Sruthi S. Nambiar 22 24
9 Dr. Shyamasundaran K. 17 24
10 Dr. Priya S. 18 24
11 Dr. Vimala K. S. 17 24
12 Dr. Priyalatha B. 20 24
13 Dr. Raiby P. Paul 12.5 24
14 Dr. Ramesh N. V. 24 24
15 Dr. Abhaya Kumar Mishra  21 24
16 Dr. Arun Mohanan 22 24
17 Dr. Vineeth 17 24
18 Dr. Prajeesh Nath E. N 18.5 24
19 Dr. Dhanya. S 21 24
20 Dr. Dhanya K. V. 22 24
21 Dr. Durgalakshmi 22 24
22 Dr. Vandana Rani 24 24
23 Dr. Anusree Dileep  23 24
24 Dr. Delvin T. Robin 21 24
25 Dr. Nidhin Chandran 23 24
26 Dr. Meera S. 17 24
27 Dr. Preethi Mohan 21 24
28 Dr. Sreelekshmi M. 23 24
29 Dr. Hemavathi S. K. 23 24
30 Dr. Shaithya Raj 24 24
31 Dr. Anjali M. V. 22 24
32 Dr. Parvathy Unnikrishnan 22 24
33 Dr. N. Hemalatha 15 24
34 Dr. Ganesh R. 17 24
35 Dr. Nagarajan C.  18 24
36 Dr. James Chacko 23 24
37 Dr. Mahesh C. Kundagol 21 24
38 Dr. Maanasi Madhavan Menon 0 24
39 Dr. Devipriya Soman 21 24
40 Dr. Rabinarayan Tripathy  24 24
41 Dr. Rajeshwari P. N. 14.5 24
42 Dr. Soumya Mohan 23 24
43 Dr. Sreedevi V. 22.5 24
44 Dr. K.V. Ramakrishna Reddy 24 24
45 Dr. Ashwini 23.5 24
46 Dr. Siva Balaji 17 24
47 Bri. Dr. Sushma 24 24
48 Dr. Shanti K. 19 24
49 Dr. Anandaraman P. V. 20 24
50 Dr. Prathibha C. K. 22 24
51 Dr. Parameswaran Namboothiri 20 24
52 Dr. Kadambari P.B 23 24
SI.No. Name No of Days Worked Total Working Days
1 Dr. C. Ushakumari 4 22
2 Sri. Ramadas P. V. 19 22
3 Dr. Leena. P. Nair 17 22
4 Dr. Haroon Irshad 22 22
5 Dr. Haritha Chandran 17.5 22
6 Dr. Sharath S.G 18 22
7 Dr. Harikrishna Kamath. S 22 22
8 Dr. Sruthi. S. Nambiar 20 22
9 Dr. Shyamasundaran. K 19 22
10 Dr. Priya. S 20 22
11 Dr. Vimala K. S. 18 22
12 Dr. Priyalatha B 19 22
13 Dr. Raiby. P Paul 19.5 22
14 Dr. Ramesh N. V. 21 22
15 Dr. Abhaya Kumar Mishra 18 22
16 Dr. Arun Mohanan 19.5 22
17 Dr. Vineeth 20 22
18 Dr. Prajeesh Nath E. N 21 22
19 Dr. Dhanya. S 20 22
20 Dr. Dhanya K. V. 18 22
21 Dr. Durgalakshmi 20.5 22
22 Dr. Vandana Rani 13 22
23 Dr. Anusree Dileep 21 22
24 Dr. Delvin T Robin 21 22
25 Dr. Nidhin Chandran 21 22
26 Dr. Meera.S 13.5 22
27 Dr. Preethi Mohan 21 22
28 Dr. Sreelekshmi. M 20 22
29 Dr. Hemavathi S. K. 17.5 22
30 Dr. Shaithya Raj 20 22
31 Dr. Anjali M.V 21.5 22
32 Dr. Parvathy Unnikrishnan 19 22
33 Dr. N. Hemalatha 5.5 22
34 Dr. Ganesh. R 21 22
35 Dr. Nagarajan C. 22 22
36 Dr. James Chacko 18 22
37 Dr. Mahesh C. Kundagol 19 22
38 Dr. Maanasi Madhavan Menon 21 22
39 Dr. Devipriya Soman 15 22
40 Dr. Rabinarayan Tripathy 14 22
41 Dr. Rajeshwari P.N 13 22
42 Dr. Soumya Mohan 18.5 22
43 Dr. Sreedevi. V 17 22
44 Dr. K.V. Ramakrishna Reddy 22 22
45 Dr. Ashwini 18 22
46 Dr. Siva Balaji 20 22
47 Bri. Dr. Sushma 22 22
48 Dr. Shanti. K 21 22
49 Dr. Anandaraman P. V. 20 22
50 Dr. Prathibha C. K. 18 22
51 Dr. Parameswaran Namboothiri 18.5 22
52 Dr. Kadambari P.B 15.5 22
College Closed from March 11, 2020 Due to COVID -19
SI.No. Name No of Days Worked Total Working Days
1 Dr. C. Ushakumari 6 8
2 Sri. Ramadas P. V. 8 8
3 Dr. Leena. P. Nair 6.5 8
4 Dr. Haroon Irshad 8 8
5 Dr. Haritha Chandran 3 8
6 Dr. Sharath S.G 8 8
7 Dr. Harikrishna Kamath. S 8 8
8 Dr. Sruthi. S. Nambiar 7 8
9 Dr. Shyamasundaran. K 8 8
10 Dr. Priya. S 5 8
11 Dr. Vimala K. S. 7 8
12 Dr. Priyalatha B 5 8
13 Dr. Raiby. P Paul 6.5 8
14 Dr. Ramesh N. V. 8 8
15 Dr. Abhaya Kumar Mishra 8 8
16 Dr. Arun Mohanan 7 8
17 Dr. Vineeth 8 8
18 Dr. Prajeesh Nath E. N 6 8
19 Dr. Dhanya. S 8 8
20 Dr. Dhanya K. V. 5 8
21 Dr. Durgalakshmi 6.5 8
22 Dr. Vandana Rani 7 8
23 Dr. Anusree Dileep 7 8
24 Dr. Delvin T Robin 8 8
25 Dr. Nidhin Chandran 8 8
26 Dr. Meera.S 8 8
27 Dr. Preethi Mohan 6.5 8
28 Dr. Sreelekshmi. M 8 8
29 Dr. Hemavathi S. K. 8 8
30 Dr. Shaithya Raj 4.5 8
31 Dr. Anjali M.V 6 8
32 Dr. Parvathy Unnikrishnan 6.5 8
33 Dr. N. Hemalatha 8 8
34 Dr. Ganesh. R 7 8
35 Dr. Nagarajan C. 8 8
36 Dr. James Chacko 8 8
37 Dr. Mahesh C. Kundagol 7.5 8
38 Dr. Maanasi Madhavan Menon 8 8
39 Dr. Devipriya Soman 4.5 8
40 Dr. Rabinarayan Tripathy 6 8
41 Dr. Rajeshwari P.N 7.5 8
42 Dr. Soumya Mohan 8 8
43 Dr. Sreedevi. V 8 8
44 Dr. K.V. Ramakrishna Reddy 8 8
45 Dr. Ashwini 2 8
46 Dr. Siva Balaji 2 8
47 Bri. Dr. Sushma 8 8
48 Dr. Shanti. K 8 8
49 Dr. Anandaraman P. V. 7 8
50 Dr. Prathibha C. K. 7 8
51 Dr. Parameswaran Namboothiri 8 8
52 Dr. Kadambari P.B 7 8

2019

Sl. No. Name No of Days Worked Total Working Days
1 Dr. Korede Ravindar 19 22
2 Sri. Ramadas P. V. 20 22
3 Dr. Leena. P. Nair 22 22
4 Dr. Haroon Irshad 20 22
5 Dr. Haritha Chandran 18 22
6 Dr. Sharath S.G 18 22
7 Dr. Harikrishna Kamath. S 21 22
8 Dr. Sruthi. S. Nambiar 21 22
9 Dr. Shyamasundaran. K 10 22
10 Dr. Priya. S 21 22
11 Dr. Vimala K. S. 20 22
12 Dr. Priyalatha B 18 22
13 Dr. Raiby. P Paul 15.5 22
14 Dr. Ramesh N. V. 19 22
15 Dr. Abhaya Kumar Mishra  19.5 22
16 Dr. Arun Mohanan 16 22
17 Dr. Vineeth 15 22
18 Dr. Prajeesh Nath E. N 12 22
19 Dr. Dhanya. S 17 22
20 Dr. V. N. Parameswaran Potty 16 22
21 Dr. Dhanya K. V. 15 22
22 Dr. Durgalakshmi 22 22
23 Dr. Vandana Rani 22 22
24 Dr. Anusree Dileep  21 22
25 Dr. Delvin T Robin 19 22
26 Dr. Nidhin Chandran 20 22
27 Dr. Meera.S 15 22
28 Dr. Preethi Mohan 21 22
29 Dr. Sreelekshmi. M 21 22
30 Dr. Hemavathi S. K. 14 22
31 Dr. Shaithya Raj 16 22
32 Dr. Anjali M.V 21 22
33 Dr. Parvathy Unnikrishnan 20 22
34 Dr. N. Hemalatha 17 22
35 Dr. Ganesh. R 15 22
36 Dr. Nagarajan C.  16 22
37 Dr. James Chacko 20 22
38 Dr. Mahesh C. Kundagol 22 22
39 Dr. Maanasi Madhavan Menon 9 22
40 Dr. Devipriya Soman 14 22
41 Dr. Amrut Kumar Chand 20 22
42 Dr. Rabinarayan Tripathy  16 22
43 Dr. Rajeshwari P.N 22 22
44 Dr. K. V. Subhadra antherjanam 17 22
45 Dr. Ashwini 18 22
46 Dr. Siva Balaji 18 22
47 Bri. Dr. Sushma 21 22
48 Dr. Shanti. K 19.5 22
49 Dr. Vasudevan Nampoory 19 22
50 Dr. Anandaraman P. V. 13 22
51 Dr. Prathibha C. K. 14 22
52 Dr. Parameswaran Namboothiri 20 22
53 Dr. Kadambari P.B 14 22
Sl. No. Name No of Days Worked Total Working Days
1 Dr. Korede Ravindar 21 23
2 Sri. Ramadas P. V. 19 23
3 Dr. Leena. P. Nair 9 23
4 Dr. Haroon Irshad 18.5 23
5 Dr. Haritha Chandran 21 23
6 Dr. Sharath S.G 22 23
7 Dr. Harikrishna Kamath. S 23 23
8 Dr. Sruthi. S. Nambiar 22 23
9 Dr. Shyamasundaran. K 23 23
10 Dr. Priya. S 17 23
11 Dr. Vimala K. S. 19 23
12 Dr. Priyalatha B 21 23
13 Dr. Raiby. P Paul 18 23
14 Dr. Ramesh N. V. 17 23
15 Dr. Abhaya Kumar Mishra  21 23
16 Dr. Arun Mohanan 16 23
17 Dr. Vineeth 22 23
18 Dr. Prajeesh Nath E. N 23 23
19 Dr. Dhanya. S 23 23
20 Dr. V. N. Parameswaran Potty 21 23
21 Dr. Dhanya K. V. 21 23
22 Dr. Durgalakshmi 22 23
23 Dr. Vandana Rani 22 23
24 Dr. Anusree Dileep  21.5 23
25 Dr. Delvin T Robin 18 23
26 Dr. Nidhin Chandran 23 23
27 Dr. Meera.S 23 23
28 Dr. Preethi Mohan 20 23
29 Dr. Sreelekshmi. M 23 23
30 Dr. Hemavathi S. K. 19 23
31 Dr. Shaithya Raj 21 23
32 Dr. Anjali M.V 22 23
33 Dr. Parvathy Unnikrishnan 22 23
34 Dr. N. Hemalatha 11 23
35 Dr. Ganesh. R 14 23
36 Dr. Nagarajan C.  21 23
37 Dr. James Chacko 18 23
38 Dr. Mahesh C. Kundagol 23 23
39 Dr. Maanasi Madhavan Menon 23 23
40 Dr. Devipriya Soman 15 23
41 Dr. Amrut Kumar Chand 21 23
42 Dr. Rabinarayan Tripathy  22 23
43 Dr. Rajeshwari P.N 22 23
44 Dr. Soumya Mohan 16 16
45 Dr. K. V. Subhadra antherjanam 20 23
46 Dr. Ashwini 12.5 23
47 Dr. Siva Balaji 19.5 23
48 Bri. Dr. Sushma 23 23
49 Dr. Shanti. K 21.5 23
50 Dr. Vasudevan Nampoory 19 23
51 Dr. Anandaraman P. V. 21 23
52 Dr. Prathibha C. K. 23 23
53 Dr. Parameswaran Namboothiri 22 23
54 Dr. Kadambari P.B 23 23
Sl. No. Name No of Days Worked Total Working Days
1 Dr. Korede Ravindar 23 24
2 Sri. Ramadas P. V. 20 24
3 Dr. Leena. P. Nair 22 24
4 Dr. Haroon Irshad 22 24
5 Dr. Haritha Chandran 23 24
6 Dr. Sharath S.G 24 24
7 Dr. Harikrishna Kamath. S 24 24
8 Dr. Sruthi. S. Nambiar 20 24
9 Dr. Shyamasundaran. K 23 24
10 Dr. Priya. S 21 24
11 Dr. Vimala K. S. 23 24
12 Dr. Priyalatha B 20.5 24
13 Dr. Raiby. P Paul 24 24
14 Dr. Ramesh N. V. 24 24
15 Dr. Abhaya Kumar Mishra  18 24
16 Dr. Arun Mohanan 14.5 24
17 Dr. Vineeth 24 24
18 Dr. Prajeesh Nath E. N 21 24
19 Dr. Dhanya. S 24 24
20 Dr. V. N. Parameswaran Potty 13 24
21 Dr. Dhanya K. V. 19.5 24
22 Dr. Durgalakshmi 22 24
23 Dr. Vandana Rani 22 24
24 Dr. Anusree Dileep  22 24
25 Dr. Delvin T Robin 24 24
26 Dr. Nidhin Chandran 22 24
27 Dr. Meera.S 23 24
28 Dr. Preethi Mohan 24 24
29 Dr. Sreelekshmi. M 22 24
30 Dr. Hemavathi S. K. 24 24
31 Dr. Shaithya Raj 22 24
32 Dr. Anjali M.V 24 24
33 Dr. Parvathy Unnikrishnan 19 24
34 Dr. N. Hemalatha 24 24
35 Dr. Ganesh. R 23 24
36 Dr. Nagarajan C.  22 24
37 Dr. James Chacko 24 24
38 Dr. Mahesh C. Kundagol 20 24
39 Dr. Maanasi Madhavan Menon 24 24
40 Dr. Devipriya Soman 19 24
41 Dr. Amrut Kumar Chand 9.5 24
42 Dr. Rabinarayan Tripathy  20 24
43 Dr. Rajeshwari P.N 24 24
44 Dr. Soumya Mohan 24 24
45 Dr. K. V. Subhadra antherjanam 20 24
46 Dr. Ashwini 17.5 24
47 Dr. Siva Balaji 20.5 24
48 Bri. Dr. Sushma 24 24
49 Dr. Shanti. K 23 24
50 Dr. Vasudevan Nampoory 16 24
51 Dr. Anandaraman P. V. 21.5 24
52 Dr. Prathibha C. K. 22 24
53 Dr. Parameswaran Namboothiri 23 24
54 Dr. Kadambari P.B 13.5 24
Sl. No. Name No of Days Worked Total Working Days
1 Dr. Korede Ravindar 18 18
2 Sri. Ramadas P. V. 17 18
3 Dr. Leena. P. Nair 17 18
4 Dr. Haroon Irshad 17.5 18
5 Dr. Haritha Chandran 14.5 18
6 Dr. Sharath S.G 15.5 18
7 Dr. Harikrishna Kamath. S 17 18
8 Dr. Sruthi. S. Nambiar 12 18
9 Dr. Shyamasundaran. K 17 18
10 Dr. Priya. S 17 18
11 Dr. Vimala K. S. 18 18
12 Dr. Priyalatha B 17 18
13 Dr. Raiby. P Paul 18 18
14 Dr. Ramesh N. V. 15 18
15 Dr. Abhaya Kumar Mishra  18 18
16 Dr. Arun Mohanan 18 18
17 Dr. Vineeth 17 18
18 Dr. Prajeesh Nath E. N 15 18
19 Dr. Dhanya. S 16 18
20 Dr. V. N. Parameswaran Potty 15 18
21 Dr. Dhanya K. V. 18 18
22 Dr. Durgalakshmi 16.5 18
23 Dr. Vandana Rani 17 18
24 Dr. Anusree Dileep  14 18
25 Dr. Delvin T Robin 18 18
26 Dr. Nidhin Chandran 13 18
27 Dr. Meera.S 13 18
28 Dr. Preethi Mohan 17 18
29 Dr. Sreelekshmi. M 17 18
30 Dr. Hemavathi S. K. 17 18
31 Dr. Shaithya Raj 17 18
32 Dr. Anjali M.V 17 18
33 Dr. Parvathy Unnikrishnan 18 18
34 Dr. N. Hemalatha 15 18
35 Dr. Ganesh. R 18 18
36 Dr. Nagarajan C.  18 18
37 Dr. James Chacko 16 18
38 Dr. Mahesh C. Kundagol 12 18
39 Dr. Maanasi Madhavan Menon 14 18
40 Dr. Devipriya Soman 8 18
41 Dr. Amrut Kumar Chand 8 8
42 Dr. Rabinarayan Tripathy  16 18
43 Dr. Rajeshwari P.N 14.5 18
44 Dr. Soumya Mohan 17 18
45 Dr. K. V. Subhadra antherjanam 14 18
46 Dr. Ashwini 17 18
47 Dr. Siva Balaji 18 18
48 Bri. Dr. Sushma 18 18
49 Dr. Shanti. K 16 18
50 Dr. Vasudevan Nampoory 11 18
51 Dr. Anandaraman P. V. 15 18
52 Dr. Prathibha C. K. 18 18
53 Dr. Parameswaran Namboothiri 16.5 18
54 Dr. Kadambari P.B 16 18
Sl. No. Name No of Days Worked Total Working Days
1 Dr. Korede Ravindar 25 25
2 Dr. C. Ushakumari 9 10
3 Sri. Ramadas P. V. 25 25
4 Dr. Leena. P. Nair 21 25
5 Dr. Haroon Irshad 25 25
6 Dr. Haritha Chandran 24 25
7 Dr. Sharath S.G 20.5 25
8 Dr. Harikrishna Kamath. S 25 25
9 Dr. Sruthi. S. Nambiar 24 25
10 Dr. Shyamasundaran. K 23 25
11 Dr. Priya. S 22 25
12 Dr. Vimala K. S. 23 25
13 Dr. Priyalatha B 21 25
14 Dr. Raiby. P Paul 20.5 25
15 Dr. Ramesh N. V. 25 25
16 Dr. Abhaya Kumar Mishra  16 25
17 Dr. Arun Mohanan 23.5 25
18 Dr. Vineeth 24 25
19 Dr. Prajeesh Nath E. N 21 25
20 Dr. Dhanya. S 23.5 25
21 Dr. V. N. Parameswaran Potty 19 25
22 Dr. Dhanya K. V. 22 25
23 Dr. Durgalakshmi 25 25
24 Dr. Vandana Rani 11 25
25 Dr. Anusree Dileep  24 25
26 Dr. Delvin T Robin 21 25
27 Dr. Nidhin Chandran 25 25
28 Dr. Meera.S 20.5 25
29 Dr. Preethi Mohan 23 25
30 Dr. Sreelekshmi. M 24 25
31 Dr. Hemavathi S. K. 24 25
32 Dr. Shaithya Raj 23 25
33 Dr. Anjali M.V 21.5 25
34 Dr. Parvathy Unnikrishnan 23 25
35 Dr. N. Hemalatha 21.5 25
36 Dr. Ganesh. R 25 25
37 Dr. Nagarajan C.  25 25
38 Dr. James Chacko 24 25
39 Dr. Mahesh C. Kundagol 22 25
40 Dr. Maanasi Madhavan Menon 25 25
41 Dr. Devipriya Soman 22 25
42 Dr. Rabinarayan Tripathy  25 25
43 Dr. Rajeshwari P.N 13.5 25
44 Dr. Soumya Mohan 23 25
45 Dr. K. V. Subhadra antherjanam 18 21
46 Dr. Ashwini 25 25
47 Dr. Siva Balaji 25 25
48 Bri. Dr. Sushma 25 25
49 Dr. Shanti. K 23 25
50 Dr. Anandaraman P. V. 14.5 25
51 Dr. Prathibha C. K. 17 25
52 Dr. Parameswaran Namboothiri 13 25
53 Dr. Kadambari P.B 24 25
Sl. No. Name No of Days Worked Total Working Days
1 Dr. Korede Ravindar 5 7
2 Dr. C. Ushakumari 22 23
3 Sri. Ramadas P. V. 20 23
4 Dr. Leena. P. Nair 21 23
5 Dr. Haroon Irshad 18 23
6 Dr. Haritha Chandran 21 23
7 Dr. Sharath S.G 16 23
8 Dr. Harikrishna Kamath. S 23 23
9 Dr. Sruthi. S. Nambiar 23 23
10 Dr. Shyamasundaran. K 21 23
11 Dr. Priya. S 18.5 23
12 Dr. Vimala K. S. 21 23
13 Dr. Priyalatha B 21 23
14 Dr. Raiby. P Paul 18.5 23
15 Dr. Ramesh N. V. 20 23
16 Dr. Abhaya Kumar Mishra  23 23
17 Dr. Arun Mohanan 20 23
18 Dr. Vineeth 21 23
19 Dr. Prajeesh Nath E. N 19 23
20 Dr. Dhanya. S 22 23
21 Dr. V. N. Parameswaran Potty 12 23
22 Dr. Dhanya K. V. 22 23
23 Dr. Durgalakshmi 21 23
24 Dr. Vandana Rani 21 23
25 Dr. Anusree Dileep  23 23
26 Dr. Delvin T Robin 19 23
27 Dr. Nidhin Chandran 23 23
28 Dr. Meera.S 22 23
29 Dr. Preethi Mohan 22 23
30 Dr. Sreelekshmi. M 22 23
31 Dr. Hemavathi S. K. 22 23
32 Dr. Shaithya Raj 18 23
33 Dr. Anjali M.V 22 23
34 Dr. Parvathy Unnikrishnan 22 23
35 Dr. N. Hemalatha 21 23
36 Dr. Ganesh. R 22 23
37 Dr. Nagarajan C.  23 23
38 Dr. James Chacko 18.5 23
39 Dr. Mahesh C. Kundagol 19.5 23
40 Dr. Maanasi Madhavan Menon 21 23
41 Dr. Devipriya Soman 21 23
42 Dr. Rabinarayan Tripathy  9 23
43 Dr. Rajeshwari P.N 16 23
44 Dr. Soumya Mohan 22 23
45 Dr. Ashwini 23 23
46 Dr. Siva Balaji 23 23
47 Bri. Dr. Sushma 22 23
48 Dr. Shanti. K 20.5 23
49 Dr. Anandaraman P. V. 21 23
50 Dr. Prathibha C. K. 19.5 23
51 Dr. Parameswaran Namboothiri 18.5 23
52 Dr. Kadambari P.B 16 23
Sl. No. Name No of Days Worked Total Working Days
1 Dr. C. Ushakumari 24 25
2 Sri. Ramadas P. V. 20.5 25
3 Dr. Leena. P. Nair 23 25
4 Dr. Haroon Irshad 22.5 25
5 Dr. Haritha Chandran 24 25
6 Dr. Sharath S.G 24.5 25
7 Dr. Harikrishna Kamath. S 25 25
8 Dr. Sruthi. S. Nambiar 24 25
9 Dr. Shyamasundaran. K 22 25
10 Dr. Priya. S 20 25
11 Dr. Vimala K. S. 23 25
12 Dr. Priyalatha B 24 25
13 Dr. Raiby. P Paul 21 25
14 Dr. Ramesh N. V. 23 25
15 Dr. Abhaya Kumar Mishra  25 25
16 Dr. Arun Mohanan 23 25
17 Dr. Vineeth 22 25
18 Dr. Prajeesh Nath E. N 24 25
19 Dr. Dhanya. S 24 25
20 Dr. V. N. Parameswaran Potty 23 25
21 Dr. Dhanya K. V. 17 25
22 Dr. Durgalakshmi 23 25
23 Dr. Vandana Rani 19 25
24 Dr. Anusree Dileep  22 25
25 Dr. Delvin T Robin 18 25
26 Dr. Nidhin Chandran 23 25
27 Dr. Meera.S 22.5 25
28 Dr. Preethi Mohan 24 25
29 Dr. Sreelekshmi. M 23 25
30 Dr. Hemavathi S. K. 19.5 25
31 Dr. Shaithya Raj 19 25
32 Dr. Anjali M.V 23 25
33 Dr. Parvathy Unnikrishnan 20 25
34 Dr. N. Hemalatha 19.5 25
35 Dr. Ganesh. R 25 25
36 Dr. Nagarajan C.  25 25
37 Dr. James Chacko 23 25
38 Dr. Mahesh C. Kundagol 23 25
39 Dr. Maanasi Madhavan Menon 25 25
40 Dr. Devipriya Soman 19 25
41 Dr. Rabinarayan Tripathy  25 25
42 Dr. Rajeshwari P.N 22.5 25
43 Dr. Soumya Mohan 20.5 25
44 Dr. Sreedevi. V 24.5 25
45 Dr. K.V. Ramakrishna Reddy 2 2
46 Dr. Ashwini 21 25
47 Dr. Siva Balaji 23 25
48 Bri. Dr. Sushma 25 25
49 Dr. Shanti. K 25 25
50 Dr. Anandaraman P. V. 23.5 25
51 Dr. Prathibha C. K. 23 25
52 Dr. Parameswaran Namboothiri 23.5 25
53 Dr. Kadambari P.B 15 25
Sl. No. Name No of Days Worked Total Working Days
1 Dr. C. Ushakumari 19 21
2 Sri. Ramadas P. V. 18 21
3 Dr. Leena. P. Nair 19 21
4 Dr. Haroon Irshad 11 21
5 Dr. Haritha Chandran 18.5 21
6 Dr. Sharath S.G 20 21
7 Dr. Harikrishna Kamath. S 20 21
8 Dr. Sruthi. S. Nambiar 21 21
9 Dr. Shyamasundaran. K 18 21
10 Dr. Priya. S 17 21
11 Dr. Vimala K. S. 19.5 21
12 Dr. Priyalatha B 19 21
13 Dr. Raiby. P Paul 17.5 21
14 Dr. Ramesh N. V. 20 21
15 Dr. Abhaya Kumar Mishra  21 21
16 Dr. Arun Mohanan 21 21
17 Dr. Vineeth 18 21
18 Dr. Prajeesh Nath E. N 19 21
19 Dr. Dhanya. S 17 21
20 Dr. V. N. Parameswaran Potty 19 21
21 Dr. Dhanya K. V. 20 21
22 Dr. Durgalakshmi 19 21
23 Dr. Vandana Rani 17.5 21
24 Dr. Anusree Dileep  17 21
25 Dr. Delvin T Robin 19 21
26 Dr. Nidhin Chandran 21 21
27 Dr. Meera.S 11 21
28 Dr. Preethi Mohan 18 21
29 Dr. Sreelekshmi. M 20 21
30 Dr. Hemavathi S. K. 20 21
31 Dr. Shaithya Raj 18.5 21
32 Dr. Anjali M.V 21 21
33 Dr. Parvathy Unnikrishnan 20 21
34 Dr. N. Hemalatha 16 21
35 Dr. Ganesh. R 19 21
36 Dr. Nagarajan C.  20 21
37 Dr. James Chacko 20 21
38 Dr. Mahesh C. Kundagol 15 21
39 Dr. Maanasi Madhavan Menon 17 21
40 Dr. Devipriya Soman 19 21
41 Dr. Rabinarayan Tripathy  21 21
42 Dr. Rajeshwari P.N 14 21
43 Dr. Soumya Mohan 20 21
44 Dr. Sreedevi. V 20 21
45 Dr. K.V. Ramakrishna Reddy 21 21
46 Dr. Ashwini 19 21
47 Dr. Siva Balaji 18 21
48 Bri. Dr. Sushma 19 21
49 Dr. Shanti. K 18 21
50 Dr. Anandaraman P. V. 21 21
51 Dr. Prathibha C. K. 21 21
52 Dr. Parameswaran Namboothiri 20 21
53 Dr. Kadambari P.B 18 21
Sl. No. Name No of Days Worked Total Working Days
1 Dr. C. Ushakumari 12 14
2 Sri. Ramadas P. V. 11 14
3 Dr. Leena. P. Nair 13 14
4 Dr. Haroon Irshad 14 14
5 Dr. Haritha Chandran 14 14
6 Dr. Sharath S.G 13 14
7 Dr. Harikrishna Kamath. S 14 14
8 Dr. Sruthi. S. Nambiar 13 14
9 Dr. Shyamasundaran. K 14 14
10 Dr. Priya. S 14 14
11 Dr. Vimala K. S. 14 14
12 Dr. Priyalatha B 13 14
13 Dr. Raiby. P Paul 12 14
14 Dr. Ramesh N. V. 14 14
15 Dr. Abhaya Kumar Mishra  9 14
16 Dr. Arun Mohanan 14 14
17 Dr. Vineeth 14 14
18 Dr. Prajeesh Nath E. N 14 14
19 Dr. Dhanya. S 14 14
20 Dr. V. N. Parameswaran Potty 0 14
21 Dr. Dhanya K. V. 13 14
22 Dr. Durgalakshmi 13 14
23 Dr. Vandana Rani 14 14
24 Dr. Anusree Dileep  13 14
25 Dr. Delvin T Robin 14 14
26 Dr. Nidhin Chandran 12 14
27 Dr. Meera.S 14 14
28 Dr. Preethi Mohan 13 14
29 Dr. Sreelekshmi. M 12 14
30 Dr. Hemavathi S. K. 8 14
31 Dr. Shaithya Raj 12 14
32 Dr. Anjali M.V 12.5 14
33 Dr. Parvathy Unnikrishnan 13 14
34 Dr. N. Hemalatha 14 14
35 Dr. Ganesh. R 14 14
36 Dr. Nagarajan C.  14 14
37 Dr. James Chacko 14 14
38 Dr. Mahesh C. Kundagol 14 14
39 Dr. Maanasi Madhavan Menon 0 14
40 Dr. Devipriya Soman 11.5 14
41 Dr. Rabinarayan Tripathy  10 14
42 Dr. Rajeshwari P.N 9 14
43 Dr. Soumya Mohan 13 14
44 Dr. Sreedevi. V 12 14
45 Dr. K.V. Ramakrishna Reddy 13 14
46 Dr. Ashwini 12 14
47 Dr. Siva Balaji 14 14
48 Bri. Dr. Sushma 14 14
49 Dr. Shanti. K 14 14
50 Dr. Anandaraman P. V. 13.5 14
51 Dr. Prathibha C. K. 12 14
52 Dr. Parameswaran Namboothiri 13 14
53 Dr. Kadambari P.B 13 14
Sl. No. Name No of Days Worked Total Working Days
1 Dr. C. Ushakumari 9 23
2 Sri. Ramadas P. V. 21 23
3 Dr. Leena. P. Nair 21 23
4 Dr. Haroon Irshad 22 23
5 Dr. Haritha Chandran 21.5 23
6 Dr. Sharath S.G 21 23
7 Dr. Harikrishna Kamath. S 23 23
8 Dr. Sruthi. S. Nambiar 22 23
9 Dr. Shyamasundaran. K 19 23
10 Dr. Priya. S 21.5 23
11 Dr. Vimala K. S. 20 23
12 Dr. Priyalatha B 21 23
13 Dr. Raiby. P Paul 20.5 23
14 Dr. Ramesh N. V. 20 23
15 Dr. Abhaya Kumar Mishra  23 23
16 Dr. Arun Mohanan 22 23
17 Dr. Vineeth 22 23
18 Dr. Prajeesh Nath E. N 17 23
19 Dr. Dhanya. S 21 23
20 Dr. V. N. Parameswaran Potty 0 23
21 Dr. Dhanya K. V. 20 23
22 Dr. Durgalakshmi 19 23
23 Dr. Vandana Rani 21 23
24 Dr. Anusree Dileep  22 23
25 Dr. Delvin T Robin 22 23
26 Dr. Nidhin Chandran 22 23
27 Dr. Meera.S 22 23
28 Dr. Preethi Mohan 22 23
29 Dr. Sreelekshmi. M 22 23
30 Dr. Hemavathi S. K. 15 23
31 Dr. Shaithya Raj 19 23
32 Dr. Anjali M.V 21.5 23
33 Dr. Parvathy Unnikrishnan 16 23
34 Dr. N. Hemalatha 19 23
35 Dr. Ganesh. R 21 23
36 Dr. Nagarajan C.  21 23
37 Dr. James Chacko 22 23
38 Dr. Mahesh C. Kundagol 20.5 23
39 Dr. Maanasi Madhavan Menon 15 23
40 Dr. Devipriya Soman 17 23
41 Dr. Rabinarayan Tripathy  22 23
42 Dr. Rajeshwari P.N 20 23
43 Dr. Soumya Mohan 18.5 23
44 Dr. Sreedevi. V 20 23
45 Dr. K.V. Ramakrishna Reddy 21 23
46 Dr. Ashwini 22 23
47 Dr. Siva Balaji 21 23
48 Bri. Dr. Sushma 21 23
49 Dr. Shanti. K 22 23
50 Dr. Anandaraman P. V. 21.5 23
51 Dr. Prathibha C. K. 22 23
52 Dr. Parameswaran Namboothiri 21 23
53 Dr. Kadambari P.B 19 23
Sl. No. Name No of Days Worked Total Working Days
1 Dr. C. Ushakumari 0 25
2 Sri. Ramadas P. V. 23 25
3 Dr. Leena. P. Nair 24 25
4 Dr. Haroon Irshad 22 25
5 Dr. Haritha Chandran 24 25
6 Dr. Sharath S.G 24 25
7 Dr. Harikrishna Kamath. S 24 25
8 Dr. Sruthi. S. Nambiar 25 25
9 Dr. Shyamasundaran. K 19 25
10 Dr. Priya. S 18 25
11 Dr. Vimala K. S. 17 25
12 Dr. Priyalatha B 23 25
13 Dr. Raiby. P Paul 21.5 25
14 Dr. Ramesh N. V. 24 25
15 Dr. Abhaya Kumar Mishra 14 25
16 Dr. Arun Mohanan 22 25
17 Dr. Vineeth 24 25
18 Dr. Prajeesh Nath E. N 24 25
19 Dr. Dhanya. S 24 25
20 Dr. V. N. Parameswaran Potty 0 25
21 Dr. Dhanya K. V. 24 25
22 Dr. Durgalakshmi 25 25
23 Dr. Vandana Rani 21 25
24 Dr. Anusree Dileep 25 25
25 Dr. Delvin T Robin 19.5 25
26 Dr. Nidhin Chandran 22.5 25
27 Dr. Meera.S 20 25
28 Dr. Preethi Mohan 23 25
29 Dr. Sreelekshmi. M 21.5 25
30 Dr. Hemavathi S. K. 23 25
31 Dr. Shaithya Raj 25 25
32 Dr. Anjali M.V 22.5 25
33 Dr. Parvathy Unnikrishnan 19 25
34 Dr. N. Hemalatha 21 25
35 Dr. Ganesh. R 25 25
36 Dr. Nagarajan C. 20 25
37 Dr. James Chacko 17 25
38 Dr. Mahesh C. Kundagol 22 25
39 Dr. Maanasi Madhavan Menon 25 25
40 Dr. Devipriya Soman 23 25
41 Dr. Rabinarayan Tripathy 23 25
42 Dr. Rajeshwari P.N 22.5 25
43 Dr. Soumya Mohan 23.5 25
44 Dr. Sreedevi. V 24 25
45 Dr. K.V. Ramakrishna Reddy 22 25
46 Dr. Ashwini 17.5 25
47 Dr. Siva Balaji 19 25
48 Bri. Dr. Sushma 22 25
49 Dr. Shanti. K 24 25
50 Dr. Anandaraman P. V. 20.5 25
51 Dr. Prathibha C. K. 23 25
52 Dr. Parameswaran Namboothiri 20.5 25
53 Dr. Kadambari P.B 23 25
Sl. No. Name No of Days Worked Total Working Days
1 Dr. C. Ushakumari 9 22
2 Sri. Ramadas P. V. 16 22
3 Dr. Leena. P. Nair 21 22
4 Dr. Haroon Irshad 20 22
5 Dr. Haritha Chandran 18.5 22
6 Dr. Sharath S.G 16 22
7 Dr. Harikrishna Kamath. S 21 22
8 Dr. Sruthi. S. Nambiar 18 22
9 Dr. Shyamasundaran. K 21 22
10 Dr. Priya. S 19.5 22
11 Dr. Vimala K. S. 19.5 22
12 Dr. Priyalatha B 19.5 22
13 Dr. Raiby. P Paul 16.5 22
14 Dr. Ramesh N. V. 19 22
15 Dr. Abhaya Kumar Mishra 3 22
16 Dr. Arun Mohanan 21 22
17 Dr. Vineeth 17 22
18 Dr. Prajeesh Nath E. N 9 22
19 Dr. Dhanya. S 19 22
20 Dr. V. N. Parameswaran Potty 0 18
21 Dr. Dhanya K. V. 20 22
22 Dr. Durgalakshmi 19.5 22
23 Dr. Vandana Rani 19 22
24 Dr. Anusree Dileep 20 22
25 Dr. Delvin T Robin 19 22
26 Dr. Nidhin Chandran 20 22
27 Dr. Meera.S 20 22
28 Dr. Preethi Mohan 13 22
29 Dr. Sreelekshmi. M 19.5 22
30 Dr. Hemavathi S. K. 18 22
31 Dr. Shaithya Raj 19.5 25
32 Dr. Anjali M.V 16.5 22
33 Dr. Parvathy Unnikrishnan 20 22
34 Dr. N. Hemalatha 20 22
35 Dr. Ganesh. R 19 22
36 Dr. Nagarajan C. 20 22
37 Dr. James Chacko 20 22
38 Dr. Mahesh C. Kundagol 17 22
39 Dr. Maanasi Madhavan Menon 22 22
40 Dr. Devipriya Soman 20 22
41 Dr. Rabinarayan Tripathy 15 22
42 Dr. Rajeshwari P.N 19 22
43 Dr. Soumya Mohan 19.5 22
44 Dr. Sreedevi. V 17.5 22
45 Dr. K.V. Ramakrishna Reddy 21 22
46 Dr. Ashwini 20.5 22
47 Dr. Siva Balaji 21 22
48 Bri. Dr. Sushma 22 22
49 Dr. Shanti. K 19 22
50 Dr. Anandaraman P. V. 19 22
51 Dr. Prathibha C. K. 18.5 22
52 Dr. Parameswaran Namboothiri 19 22
53 Dr. Kadambari P.B 19 22