2019 Batch (1st Year Attendance)
October 2019 November 2019 December 2019
2018 Batch (1st Year Attendance) 2018 Batch (2nd Year Attendance)
January 2019 October 2019
February 2019 November 2019
March 2019 December 2019
April 2019  
May 2019  
June 2019  
July 2019  
November 2018  
December 2018  
2017 Batch (3rd Year Attendance)
October 2019 November 2019 December 2019
2016 Batch (4th Year Attendance)
October 2019 November 2019 December 2019
2015 Batch (4th Year Attendance)
October 2019

2021

SI.No. Name No of Days Worked Total Working Days
1 Dr. C. Ushakumari Work From Home 22
2 Sri. Ramadas P. V. 20 22
3 Dr. Leena. P. Nair 18 22
4 Dr. Haroon Irshad 18.5 22
5 Dr. Haritha Chandran 12
Maternity up to 10th January 2021)
22
6 Dr. Sharath S.G 20.5 22
7 Dr. Harikrishna Kamath. S 22 22
8 Dr. Sruthi. S. Nambiar 19 22
9 Dr. Shyamasundaran. K Work From Home 22
10 Dr. Priya. S 18 22
11 Dr. Vimala K. S. 19 22
12 Dr. Priyalatha B 18 22
13 Dr. Raiby. P Paul 18 22
14 Dr. Ramesh N. V. 20 22
15 Dr. Arun Mohanan 18.5 22
16 Dr. Vineeth 18 22
17 Dr. Prajeesh Nath E. N Work From Home 22
18 Dr. Dhanya. S Work From Home 22
19 Dr. Dhanya K. V. 18 22
20 Dr. Durgalakshmi 18 22
21 Dr. Vandana Rani 18 22
22 Dr. Anusree Dileep  18 22
23 Dr. Delvin T Robin 21 22
24 Dr. Nidhin Chandran 19 22
25 Dr. Meera.S Work From Home 22
26 Dr. Preethi Mohan Maternity Leave 22
27 Dr. Sreelekshmi. M 18 22
28 Dr. Hemavathi S. K. 20 22
29 Dr. Shaithya Raj 19.5 22
30 Dr. Anjali M.V 19 22
31 Dr. Parvathy Unnikrishnan 18.5 22
32 Dr. N. Hemalatha 18 22
33 Dr. Ganesh. R 11 22
34 Dr. Nagarajan C.  22 22
35 Dr. James Chacko 18 22
36 Dr. Mahesh C. Kundagol 20 22
37 Dr. Maanasi Madhavan Menon Work From Home 22
38 Dr. Devipriya Soman Work From Home 22
39 Dr. Rabinarayan Tripathy  Work From Home 22
40 Dr. Rajeshwari P.N 19 22
41 Dr. Soumya Mohan 18 22
42 Dr. Sreedevi. V 18 22
43 Dr. K.V. Ramakrishna Reddy Work From Home 22
44 Dr. Ashwini 18.5 22
45 Dr. Siva Balaji 19 22
46 Bri. Dr. Sushma Work From Home 22
47 Dr. Shanti. K 19.5 22
48 Dr. Anandaraman P. V. 20 22
49 Dr. Prathibha C. K. 19 22
50 Dr. Parameswaran Namboothiri 19 22
51 Dr. Kadambari P.B Maternity Leave 22
SI.No. Name No of Days Worked Total Working Days
1 Dr. C. Ushakumari Work From Home 23
2 Sri. Ramadas P. V. 20 23
3 Dr. Leena. P. Nair 19 23
4 Dr. Haroon Irshad 18 23
5 Dr. Haritha Chandran 18.5 23
6 Dr. Sharath S.G 18 23
7 Dr. Harikrishna Kamath. S 19 23
8 Dr. Sruthi. S. Nambiar 18 23
9 Dr. Shyamasundaran. K Work From Home 23
10 Dr. Priya. S 15 23
11 Dr. Vimala K. S. 15 23
12 Dr. Priyalatha B 18 23
13 Dr. Raiby. P Paul 18 23
14 Dr. Ramesh N. V. 17 23
15 Dr. Arun Mohanan 18 23
16 Dr. Vineeth 19 23
17 Dr. Prajeesh Nath E. N Work From Home 23
18 Dr. Dhanya. S Work From Home 23
19 Dr. Dhanya K. V. 18 23
20 Dr. Durgalakshmi 18 23
21 Dr. Vandana Rani 15 23
22 Dr. Anusree Dileep  18 23
23 Dr. Delvin T Robin 21 23
24 Dr. Nidhin Chandran 18 23
25 Dr. Meera.S Work From Home 23
26 Dr. Preethi Mohan Maternity Leave 23
27 Dr. Sreelekshmi. M 18 23
28 Dr. Hemavathi S. K. 17 23
29 Dr. Shaithya Raj 18 23
30 Dr. Anjali M.V 18 23
31 Dr. Parvathy Unnikrishnan 18 23
32 Dr. N. Hemalatha 14 23
33 Dr. Ganesh. R 20 23
34 Dr. Nagarajan C.  23 23
35 Dr. James Chacko 21 23
36 Dr. Mahesh C. Kundagol 21 23
37 Dr. Maanasi Madhavan Menon Work From Home 23
38 Dr. Devipriya Soman Work From Home 23
39 Dr. Rabinarayan Tripathy  Work From Home 23
40 Dr. Rajeshwari P.N 20 23
41 Dr. Soumya Mohan 18 23
42 Dr. Sreedevi. V 18 23
43 Dr. K.V. Ramakrishna Reddy Work From Home 23
44 Dr. Ashwini 18 23
45 Dr. Siva Balaji 19 23
46 Bri. Dr. Sushma Work From Home 23
47 Dr. Shanti. K 19 23
48 Dr. Anandaraman P. V. 20.5 23
49 Dr. Prathibha C. K. 19.5 23
50 Dr. Parameswaran Namboothiri 20 23
51 Dr. Kadambari P.B Maternity from 30/12/20 23
SI.No. Name No of Days Worked Total Working Days
1 Dr. C. Ushakumari 21 24
2 Sri. Ramadas P. V. 21.5 24
3 Dr. Leena. P. Nair 21 24
4 Dr. Haroon Irshad 22 24
5 Dr. Haritha Chandran 21 24
6 Dr. Sharath S.G 22 24
7 Dr. Harikrishna Kamath. S 21 24
8 Dr. Sruthi. S. Nambiar 21 24
9 Dr. Shyamasundaran. K Work From Home 24
10 Dr. Priya. S 21 24
11 Dr. Vimala K. S. 24 24
12 Dr. Priyalatha B 21 24
13 Dr. Raiby. P Paul 21 24
14 Dr. Ramesh N. V. 24 24
15 Dr. Arun Mohanan 20 24
16 Dr. Vineeth 23 24
17 Dr. Prajeesh Nath E. N 21 24
18 Dr. Dhanya. S 21 24
19 Dr. Dhanya K. V. 21 24
20 Dr. Durgalakshmi 21 24
21 Dr. Vandana Rani 21 24
22 Dr. Anusree Dileep  21 24
23 Dr. Delvin T Robin 21 24
24 Dr. Nidhin Chandran 22.5 24
25 Dr. Meera.S 9.5 24
26 Dr. Preethi Mohan 11
Maternity Up to 12/03/21
24
27 Dr. Sreelekshmi. M 21 24
28 Dr. Hemavathi S. K. 20 24
29 Dr. Shaithya Raj 21 24
30 Dr. Anjali M.V 18 24
31 Dr. Parvathy Unnikrishnan 21 24
32 Dr. N. Hemalatha 25 24
33 Dr. Ganesh. R 21 24
34 Dr. Nagarajan C.  24 24
36 Dr. Mahesh C. Kundagol 21 24
37 Dr. Maanasi Madhavan Menon Work From Home 24
38 Dr. Devipriya Soman 16.5 24
39 Dr. Rabinarayan Tripathy  Work From Home 24
40 Dr. Rajeshwari P.N 23 24
41 Dr. Soumya Mohan 21 24
42 Dr. Sreedevi. V 11 24
43 Dr. K.V. Ramakrishna Reddy Work From Home 24
44 Dr. Ashwini 21 24
45 Dr. Siva Balaji 22.5 24
46 Bri. Dr. Sushma Work From Home 24
47 Dr. Shanti. K 20.5 24
48 Dr. Anandaraman P. V. 17.5 24
49 Dr. Prathibha C. K. 22 24
50 Dr. Parameswaran Namboothiri 22 24
51 Dr. Kadambari P.B Maternity Up to 23/03/21 24
SI.No. Name No of Days Worked Total Working Days
1 Dr. C. Ushakumari 9 20
2 Sri. Ramadas P. V. 16 20
3 Dr. Leena. P. Nair 9 20
4 Dr. Haroon Irshad 9 20
5 Dr. Haritha Chandran 5 20
6 Dr. Sharath S.G 13 20
7 Dr. Harikrishna Kamath. S 10 20
8 Dr. Sruthi. S. Nambiar 10 20
9 Dr. Shyamasundaran. K 11 20
10 Dr. Priya. S 10 20
11 Dr. Vimala K. S. 9 20
12 Dr. Priyalatha B 9 20
13 Dr. Raiby. P Paul 7.5 20
14 Dr. Ramesh N. V. 18 20
15 Dr. Arun Mohanan 10 20
16 Dr. Vineeth 9 20
17 Dr. Prajeesh Nath E. N 11 20
18 Dr. Dhanya. S 10 20
19 Dr. Dhanya K. V. 10 20
20 Dr. Durgalakshmi 10 20
21 Dr. Vandana Rani 10 20
22 Dr. Anusree Dileep  10 20
23 Dr. Delvin T Robin 10 20
24 Dr. Nidhin Chandran 12 20
25 Dr. Meera.S 5 20
26 Dr. Preethi Mohan 10 20
27 Dr. Sreelekshmi. M 10 20
28 Dr. Hemavathi S. K. 12 20
29 Dr. Shaithya Raj 10 20
30 Dr. Anjali M.V 8.5 20
31 Dr. Parvathy Unnikrishnan 10 20
32 Dr. Manjula C.M 10 20
33 Dr. N. Hemalatha 13 20
34 Dr. Ganesh. R 13 20
35 Dr. Nagarajan C.  20 20
36 Dr. Sreejith 13 20
37 Dr. Mahesh C. Kundagol 15 20
38 Dr. Maanasi Madhavan Menon Work From Home 20
39 Dr. Devipriya Soman 10 20
40 Dr. Rabinarayan Tripathy  Work From Home 20
41 Dr. Rajeshwari P.N 16 20
42 Dr. Shyam Vinayan 15.5 20
43 Dr. Soumya Mohan 12 20
44 Dr. Sreedevi. V 17 20
45 Dr. K.V. Ramakrishna Reddy Work From Home 20
46 Dr. Ashwini 13 20
47 Dr. Siva Balaji 14 20
48 Bri. Dr. Sushma Work From Home 20
49 Dr. Shanti. K 10.5 20
50 Dr. Prathibha C. K. 13 20
51 Dr. Parameswaran Namboothiri 15 20
52 Dr. Vishnu. U 3 3
53 Dr. Kadambari P.B Work From Home 20
54 Dr. Vishnu Raj 10 10
55 Dr. Aiswarya I.V 2 2
SI.No. Name No of Days Worked Total Working Days
1 Dr. C. Ushakumari Work From Home 23
2 Sri. Ramadas P. V. Work From Home 23
3 Dr. Leena. P. Nair Work From Home 23
4 Dr. Haroon Irshad Work From Home 23
5 Dr. Haritha Chandran Work From Home 23
6 Dr. Sharath S.G Work From Home 23
7 Dr. Harikrishna Kamath. S Work From Home 23
8 Dr. Sruthi. S. Nambiar Work From Home 23
9 Dr. Shyamasundaran. K Work From Home 23
10 Dr. Priya. S Work From Home 23
11 Dr. Vimala K. S. Work From Home 23
12 Dr. Priyalatha B Work From Home 23
13 Dr. Raiby. P Paul Work From Home 23
14 Dr. Ramesh N. V. Work From Home 23
15 Dr. Arun Mohanan Work From Home 23
16 Dr. Vineeth Work From Home 23
17 Dr. Prajeesh Nath E. N Work From Home 23
18 Dr. Dhanya. S Work From Home 23
19 Dr. Dhanya K. V. Work From Home 23
20 Dr. Durgalakshmi Work From Home 23
21 Dr. Vandana Rani Work From Home 23
22 Dr. Anusree Dileep  Work From Home 23
23 Dr. Delvin T Robin Work From Home 23
24 Dr. Nidhin Chandran Work From Home 23
25 Dr. Meera.S Work From Home 23
26 Dr. Preethi Mohan Work From Home 23
27 Dr. Sreelekshmi. M Work From Home 23
28 Dr. Hemavathi S. K. Work From Home 23
29 Dr. Shaithya Raj Work From Home 23
30 Dr. Anjali M.V Work From Home 23
31 Dr. Parvathy Unnikrishnan Work From Home 23
32 Dr. Manjula C.M Work From Home 23
33 Dr. N. Hemalatha Work From Home 23
34 Dr. Ganesh. R Work From Home 23
35 Dr. Nagarajan C.  Work From Home 23
36 Dr. Sreejith Work From Home 23
37 Dr. Mahesh C. Kundagol Work From Home 15
38 Dr. Maanasi Madhavan Menon Work From Home 23
39 Dr. Devipriya Soman Work From Home 23
40 Dr. Sreelakshmi. R Work From Home 21
41 Dr. Rabinarayan Tripathy  Work From Home 23
42 Dr. Rajeshwari P.N Work From Home 23
43 Dr. Shyam Vinayan Work From Home 23
44 Dr. Soumya Mohan Work From Home 23
45 Dr. Sreedevi. V Work From Home 23
46 Dr. K.V. Ramakrishna Reddy Work From Home 23
47 Dr. Ashwini Work From Home 23
48 Dr. Siva Balaji Work From Home 23
49 Bri. Dr. Sushma Work From Home 23
50 Dr. Shanti. K Work From Home 23
51 Dr. Prathibha C. K. Work From Home 15
52 Dr. Parameswaran Namboothiri Work From Home 23
53 Dr. Vishnu. U Work From Home 23
54 Dr. Kadambari P.B Work From Home 23
55 Dr. Vishnu Raj Work From Home 23
56 Dr. Aiswarya I.V Work From Home 23
SI.No. Name No of Days Worked Total Working Days
1 Dr. C. Ushakumari Work From Home 23
2 Sri. Ramadas P. V. Work From Home 23
3 Dr. Leena. P. Nair Work From Home 23
4 Dr. Haroon Irshad Work From Home 23
5 Dr. Haritha Chandran Work From Home 23
6 Dr. Sharath S.G Work From Home 23
7 Dr. Harikrishna Kamath. S Work From Home 23
8 Dr. Sruthi. S. Nambiar Work From Home 23
9 Dr. Shyamasundaran. K Work From Home 23
10 Dr. Priya. S Work From Home 23
11 Dr. Vimala K. S. Work From Home 23
12 Dr. Priyalatha B Work From Home 23
13 Dr. Raiby. P Paul Work From Home 23
14 Dr. Ramesh N. V. Work From Home 23
15 Dr. Arun Mohanan Work From Home 23
16 Dr. Vineeth Work From Home 23
17 Dr. Prajeesh Nath E. N Work From Home 23
18 Dr. Dhanya. S Work From Home 23
19 Dr. Dhanya K. V. Work From Home 23
20 Dr. Durgalakshmi Work From Home 23
21 Dr. Vandana Rani Work From Home 23
22 Dr. Anusree Dileep  Work From Home 23
23 Dr. Delvin T Robin Work From Home 23
24 Dr. Nidhin Chandran Work From Home 23
25 Dr. Meera.S Work From Home 23
26 Dr. Preethi Mohan Work From Home 23
27 Dr. Sreelekshmi. M Work From Home 23
28 Dr. Hemavathi S. K. Work From Home 23
29 Dr. Shaithya Raj Work From Home 23
30 Dr. Anjali M.V Work From Home 23
31 Dr. Parvathy Unnikrishnan Work From Home 23
32 Dr. Manjula C.M Work From Home 23
33 Dr. N. Hemalatha Work From Home 23
34 Dr. Ganesh. R Work From Home 23
35 Dr. Nagarajan C.  Work From Home 23
36 Dr. Sreejith Work From Home 23
37 Dr. Maanasi Madhavan Menon Work From Home 23
38 Dr. Devipriya Soman Work From Home 23
39 Dr. Sreelakshmi. R Work From Home 23
40 Dr. Rabinarayan Tripathy  Work From Home 23
41 Dr. Rajeshwari P.N Work From Home 23
42 Dr. Shyam Vinayan Work From Home 23
43 Dr. Soumya Mohan Work From Home 23
44 Dr. Sreedevi. V Work From Home 23
45 Dr. K.V. Ramakrishna Reddy Work From Home 23
46 Dr. Ashwini Work From Home 23
47 Dr. Siva Balaji Work From Home 23
48 Bri. Dr. Sushma Work From Home 23
49 Dr. Shanti. K Work From Home 23
50 Dr. Parameswaran Namboothiri Work From Home 23
51 Dr. Vishnu. U Work From Home 23
52 Dr. Kadambari P.B Work From Home 23
53 Dr. Vishnu Raj Work From Home 23
54 Dr. Aiswarya I.V Work From Home 23
SL. NO. NAME No of days Worked Total Working Days
1 Dr. C. Ushakumari 18 21
2 Sri. Ramadas P. V. 19 21
3 Dr. Leena. P. Nair 14 21
4 Dr. Haroon Irshad 16 21
5 Dr. Haritha Chandran 17 21
6 Dr. Sharath S.G 18 21
7 Dr. Harikrishna Kamath. S 19 21
8 Dr. Sruthi. S. Nambiar Work From Home 21
9 Dr. Shyamasundaran. K 18 21
10 Dr. Priya. S 16 21
11 Dr. Vimala K. S. 18 21
12 Dr. Priyalatha B 18 21
13 Dr. Raiby. P Paul Work From Home - Maternity From July 24th 21
14 Dr. Ramesh N. V. 19 21
15 Dr. Arun Mohanan 17 21
16 Dr. Vineeth 18 21
17 Dr. Prajeesh Nath E. N 14 21
18 Dr. Dhanya. S Work From Home 21
19 Dr. Dhanya K. V. 18 21
20 Dr. Durgalakshmi 18 21
21 Dr. Vandana Rani 18 21
22 Dr. Anusree Dileep  18 21
23 Dr. Delvin T Robin 21 21
24 Dr. Nidhin Chandran 17 21
25 Dr. Meera.S Work From Home 21
26 Dr. Preethi Mohan 17 21
27 Dr. Sreelekshmi. M 17 21
28 Dr. Hemavathi S. K. 19 21
29 Dr. Shaithya Raj 4 21
30 Dr. Anjali M.V 16.5 21
31 Dr. Parvathy Unnikrishnan 16 21
32 Dr. Manjula C.M 17 21
33 Dr. N. Hemalatha 15 21
34 Dr. Ganesh. R 18 21
35 Dr. Nagarajan C.  21 21
36 Dr. Sreejith 16 21
37 Dr. Maanasi Madhavan Menon Work From Home 21
38 Dr. Devipriya Soman Work From Home 21
39 Dr. Sreelakshmi. R 17 21
40 Dr. Rabinarayan Tripathy  Work From Home 21
41 Dr. Rajeshwari P.N 18 21
42 Dr. Shyam Vinayan 18 21
43 Dr. Soumya Mohan 16 21
44 Dr. Sreedevi. V 19 21
45 Dr. K.V. Ramakrishna Reddy Work From Home 21
46 Dr. Ashwini 18 21
47 Dr. Siva Balaji 20 21
48 Bri. Dr. Sushma Work From Home 21
49 Dr. Shanti. K 15.5 21
50 Dr. Parameswaran Namboothiri 18 21
51 Dr. Vishnu. U 17 21
52 Dr. Kadambari P.B Work From Home 21
53 Dr. Vishnu Raj 18.5 21
54 Dr. Aiswarya I.V 18 21

2020

Sl. No. Name No. of Days Worked Total Working Days
1 Dr. C. Ushakumari 17 24
2 Sri. Ramadas P. V. 20 24
3 Dr. Leena P. Nair 23 24
4 Dr. Haroon Irshad 20 24
5 Dr. Haritha Chandran 23 24
6 Dr. Sharath S. G. 17 24
7 Dr. Harikrishna Kamath S. 17.5 24
8 Dr. Sruthi S. Nambiar 22 24
9 Dr. Shyamasundaran K. 17 24
10 Dr. Priya S. 18 24
11 Dr. Vimala K. S. 17 24
12 Dr. Priyalatha B. 20 24
13 Dr. Raiby P. Paul 12.5 24
14 Dr. Ramesh N. V. 24 24
15 Dr. Abhaya Kumar Mishra  21 24
16 Dr. Arun Mohanan 22 24
17 Dr. Vineeth 17 24
18 Dr. Prajeesh Nath E. N 18.5 24
19 Dr. Dhanya. S 21 24
20 Dr. Dhanya K. V. 22 24
21 Dr. Durgalakshmi 22 24
22 Dr. Vandana Rani 24 24
23 Dr. Anusree Dileep  23 24
24 Dr. Delvin T. Robin 21 24
25 Dr. Nidhin Chandran 23 24
26 Dr. Meera S. 17 24
27 Dr. Preethi Mohan 21 24
28 Dr. Sreelekshmi M. 23 24
29 Dr. Hemavathi S. K. 23 24
30 Dr. Shaithya Raj 24 24
31 Dr. Anjali M. V. 22 24
32 Dr. Parvathy Unnikrishnan 22 24
33 Dr. N. Hemalatha 15 24
34 Dr. Ganesh R. 17 24
35 Dr. Nagarajan C.  18 24
36 Dr. James Chacko 23 24
37 Dr. Mahesh C. Kundagol 21 24
38 Dr. Maanasi Madhavan Menon 0 24
39 Dr. Devipriya Soman 21 24
40 Dr. Rabinarayan Tripathy  24 24
41 Dr. Rajeshwari P. N. 14.5 24
42 Dr. Soumya Mohan 23 24
43 Dr. Sreedevi V. 22.5 24
44 Dr. K.V. Ramakrishna Reddy 24 24
45 Dr. Ashwini 23.5 24
46 Dr. Siva Balaji 17 24
47 Bri. Dr. Sushma 24 24
48 Dr. Shanti K. 19 24
49 Dr. Anandaraman P. V. 20 24
50 Dr. Prathibha C. K. 22 24
51 Dr. Parameswaran Namboothiri 20 24
52 Dr. Kadambari P.B 23 24
SI.No. Name No of Days Worked Total Working Days
1 Dr. C. Ushakumari 4 22
2 Sri. Ramadas P. V. 19 22
3 Dr. Leena. P. Nair 17 22
4 Dr. Haroon Irshad 22 22
5 Dr. Haritha Chandran 17.5 22
6 Dr. Sharath S.G 18 22
7 Dr. Harikrishna Kamath. S 22 22
8 Dr. Sruthi. S. Nambiar 20 22
9 Dr. Shyamasundaran. K 19 22
10 Dr. Priya. S 20 22
11 Dr. Vimala K. S. 18 22
12 Dr. Priyalatha B 19 22
13 Dr. Raiby. P Paul 19.5 22
14 Dr. Ramesh N. V. 21 22
15 Dr. Abhaya Kumar Mishra 18 22
16 Dr. Arun Mohanan 19.5 22
17 Dr. Vineeth 20 22
18 Dr. Prajeesh Nath E. N 21 22
19 Dr. Dhanya. S 20 22
20 Dr. Dhanya K. V. 18 22
21 Dr. Durgalakshmi 20.5 22
22 Dr. Vandana Rani 13 22
23 Dr. Anusree Dileep 21 22
24 Dr. Delvin T Robin 21 22
25 Dr. Nidhin Chandran 21 22
26 Dr. Meera.S 13.5 22
27 Dr. Preethi Mohan 21 22
28 Dr. Sreelekshmi. M 20 22
29 Dr. Hemavathi S. K. 17.5 22
30 Dr. Shaithya Raj 20 22
31 Dr. Anjali M.V 21.5 22
32 Dr. Parvathy Unnikrishnan 19 22
33 Dr. N. Hemalatha 5.5 22
34 Dr. Ganesh. R 21 22
35 Dr. Nagarajan C. 22 22
36 Dr. James Chacko 18 22
37 Dr. Mahesh C. Kundagol 19 22
38 Dr. Maanasi Madhavan Menon 21 22
39 Dr. Devipriya Soman 15 22
40 Dr. Rabinarayan Tripathy 14 22
41 Dr. Rajeshwari P.N 13 22
42 Dr. Soumya Mohan 18.5 22
43 Dr. Sreedevi. V 17 22
44 Dr. K.V. Ramakrishna Reddy 22 22
45 Dr. Ashwini 18 22
46 Dr. Siva Balaji 20 22
47 Bri. Dr. Sushma 22 22
48 Dr. Shanti. K 21 22
49 Dr. Anandaraman P. V. 20 22
50 Dr. Prathibha C. K. 18 22
51 Dr. Parameswaran Namboothiri 18.5 22
52 Dr. Kadambari P.B 15.5 22
College Closed from March 11, 2020 Due to COVID -19
SI.No. Name No of Days Worked Total Working Days
1 Dr. C. Ushakumari 6 8
2 Sri. Ramadas P. V. 8 8
3 Dr. Leena. P. Nair 6.5 8
4 Dr. Haroon Irshad 8 8
5 Dr. Haritha Chandran 3 8
6 Dr. Sharath S.G 8 8
7 Dr. Harikrishna Kamath. S 8 8
8 Dr. Sruthi. S. Nambiar 7 8
9 Dr. Shyamasundaran. K 8 8
10 Dr. Priya. S 5 8
11 Dr. Vimala K. S. 7 8
12 Dr. Priyalatha B 5 8
13 Dr. Raiby. P Paul 6.5 8
14 Dr. Ramesh N. V. 8 8
15 Dr. Abhaya Kumar Mishra 8 8
16 Dr. Arun Mohanan 7 8
17 Dr. Vineeth 8 8
18 Dr. Prajeesh Nath E. N 6 8
19 Dr. Dhanya. S 8 8
20 Dr. Dhanya K. V. 5 8
21 Dr. Durgalakshmi 6.5 8
22 Dr. Vandana Rani 7 8
23 Dr. Anusree Dileep 7 8
24 Dr. Delvin T Robin 8 8
25 Dr. Nidhin Chandran 8 8
26 Dr. Meera.S 8 8
27 Dr. Preethi Mohan 6.5 8
28 Dr. Sreelekshmi. M 8 8
29 Dr. Hemavathi S. K. 8 8
30 Dr. Shaithya Raj 4.5 8
31 Dr. Anjali M.V 6 8
32 Dr. Parvathy Unnikrishnan 6.5 8
33 Dr. N. Hemalatha 8 8
34 Dr. Ganesh. R 7 8
35 Dr. Nagarajan C. 8 8
36 Dr. James Chacko 8 8
37 Dr. Mahesh C. Kundagol 7.5 8
38 Dr. Maanasi Madhavan Menon 8 8
39 Dr. Devipriya Soman 4.5 8
40 Dr. Rabinarayan Tripathy 6 8
41 Dr. Rajeshwari P.N 7.5 8
42 Dr. Soumya Mohan 8 8
43 Dr. Sreedevi. V 8 8
44 Dr. K.V. Ramakrishna Reddy 8 8
45 Dr. Ashwini 2 8
46 Dr. Siva Balaji 2 8
47 Bri. Dr. Sushma 8 8
48 Dr. Shanti. K 8 8
49 Dr. Anandaraman P. V. 7 8
50 Dr. Prathibha C. K. 7 8
51 Dr. Parameswaran Namboothiri 8 8
52 Dr. Kadambari P.B 7 8
SI.No. Name No of Days Worked Total Working Days
1 Dr. C. Ushakumari Work From Home 21
2 Sri. Ramadas P. V. Work From Home 21
3 Dr. Leena. P. Nair Work From Home 21
4 Dr. Haroon Irshad Work From Home 21
5 Dr. Haritha Chandran Work From Home 21
6 Dr. Sharath S.G Work From Home 21
7 Dr. Harikrishna Kamath. S Work From Home 21
8 Dr. Sruthi. S. Nambiar Work From Home 21
9 Dr. Shyamasundaran. K Work From Home 21
10 Dr. Priya. S Work From Home 21
11 Dr. Vimala K. S. Work From Home 21
12 Dr. Priyalatha B Work From Home 21
13 Dr. Raiby. P Paul Work From Home 21
14 Dr. Ramesh N. V. Work From Home 21
15 Dr. Abhaya Kumar Mishra  Work From Home 21
16 Dr. Arun Mohanan Work From Home 21
17 Dr. Vineeth Work From Home 21
18 Dr. Prajeesh Nath E. N Work From Home 21
19 Dr. Dhanya. S Work From Home 21
20 Dr. Dhanya K. V. Work From Home 21
21 Dr. Durgalakshmi Work From Home 21
22 Dr. Vandana Rani Work From Home 21
23 Dr. Anusree Dileep  Work From Home 21
24 Dr. Delvin T Robin Work From Home 21
25 Dr. Nidhin Chandran Work From Home 21
26 Dr. Meera.S Work From Home 21
27 Dr. Preethi Mohan Work From Home 21
28 Dr. Sreelekshmi. M Work From Home 21
29 Dr. Hemavathi S. K. Work From Home 21
30 Dr. Shaithya Raj Work From Home 21
31 Dr. Anjali M.V Work From Home 21
32 Dr. Parvathy Unnikrishnan Maternity Leave 21
33 Dr. N. Hemalatha Work From Home 21
34 Dr. Ganesh. R Work From Home 21
35 Dr. Nagarajan C.  Work From Home 21
36 Dr. James Chacko Work From Home 21
37 Dr. Mahesh C. Kundagol Work From Home 21
38 Dr. Maanasi Madhavan Menon Work From Home 21
39 Dr. Devipriya Soman Work From Home 21
40 Dr. Rabinarayan Tripathy  Work From Home 21
41 Dr. Rajeshwari P.N Work From Home 21
42 Dr. Soumya Mohan Work From Home 21
43 Dr. Sreedevi. V Work From Home 21
44 Dr. K.V. Ramakrishna Reddy Work From Home 21
45 Dr. Ashwini Work From Home 21
46 Dr. Siva Balaji Work From Home 21
47 Bri. Dr. Sushma Work From Home 21
48 Dr. Shanti. K Work From Home 21
49 Dr. Anandaraman P. V. Work From Home 21
50 Dr. Prathibha C. K. Work From Home 21
51 Dr. Parameswaran Namboothiri Work From Home 21
52 Dr. Kadambari P.B Work From Home 21
SI.No. Name No of Days Worked Total Working Days
1 Dr. C. Ushakumari 6 Remaining Days
Work From Home
24
2 Sri. Ramadas P. V. 12 Remaining Days
Work From Home
24
3 Dr. Leena. P. Nair 8 Remaining Days
Work From Home
24
4 Dr. Haroon Irshad Work From Home 24
5 Dr. Haritha Chandran 5 Remaining Days
Work From Home
24
6 Dr. Sharath S.G 12 Remaining Days
Work From Home
24
7 Dr. Harikrishna Kamath. S 12 Remaining Days
Work From Home
24
8 Dr. Sruthi. S. Nambiar 6 Remaining Days
Work From Home
24
9 Dr. Shyamasundaran. K Work From Home 24
10 Dr. Priya. S 6 Remaining Days
Work From Home
24
11 Dr. Vimala K. S. 6 Remaining Days
Work From Home
24
12 Dr. Priyalatha B 6 Remaining Days
Work From Home
24
13 Dr. Raiby. P Paul 10.5 Remaining Days
Work From Home
24
14 Dr. Ramesh N. V. 13 Remaining Days Work From Home 24
15 Dr. Abhaya Kumar Mishra  Work From Home 24
16 Dr. Arun Mohanan 12 Remaining Days
Work From Home
24
17 Dr. Vineeth 11 Remaining Days
Work From Home
24
18 Dr. Prajeesh Nath E. N Work From Home 24
19 Dr. Dhanya. S Work From Home 24
20 Dr. Dhanya K. V. 16 Remaining Days
Work From Home
24
21 Dr. Durgalakshmi 9 Remaining Days
Work From Home
24
22 Dr. Vandana Rani 6 Remaining Days
Work From Home
24
23 Dr. Anusree Dileep  10 Remaining Days
Work From Home
24
24 Dr. Delvin T Robin 12 Remaining Days
Work From Home
24
25 Dr. Nidhin Chandran 12 Remaining Days
Work From Home
24
26 Dr. Meera.S Work From Home 24
27 Dr. Preethi Mohan 9 Remaining Days
Work From Home
24
28 Dr. Sreelekshmi. M 12 Remaining Days
Work From Home
24
29 Dr. Hemavathi S. K. 12 Remaining Days
Work From Home
24
30 Dr. Shaithya Raj 12 Remaining Days
Work From Home
24
31 Dr. Anjali M.V 12 Remaining Days
Work From Home
24
32 Dr. Parvathy Unnikrishnan Maternity Leave 24
33 Dr. N. Hemalatha 11 Remaining Days
Work From Home
24
34 Dr. Ganesh. R 4 Remaining Days
Work From Home
24
35 Dr. Nagarajan C.  24 24
36 Dr. James Chacko 10 Remaining Days
Work From Home
24
37 Dr. Mahesh C. Kundagol 12 Remaining Days
Work From Home
24
38 Dr. Maanasi Madhavan Menon Work From Home 24
39 Dr. Devipriya Soman Work From Home 24
40 Dr. Rabinarayan Tripathy  Work From Home 24
41 Dr. Rajeshwari P.N 12 Remaining Days
Work From Home
24
42 Dr. Soumya Mohan 12 Remaining Days
Work From Home
24
43 Dr. Sreedevi. V 11 Remaining Days
Work From Home
24
44 Dr. K.V. Ramakrishna Reddy Work From Home 24
45 Dr. Ashwini Work From Home 24
46 Dr. Siva Balaji Work From Home 24
47 Bri. Dr. Sushma Work From Home 24
48 Dr. Shanti. K 12 Remaining Days
Work From Home
24
49 Dr. Anandaraman P. V. 12 Remaining Days
Work From Home
24
50 Dr. Prathibha C. K. 12 Remaining Days
Work From Home
24
51 Dr. Parameswaran Namboothiri 12 Remaining Days
Work From Home
24
52 Dr. Kadambari P.B Work From Home 24
SI.No. Name No of Days Worked Total Working Days
1 Dr. C. Ushakumari 18 25
2 Sri. Ramadas P. V. 24 25
3 Dr. Leena. P. Nair 16 25
4 Dr. Haroon Irshad 13 25
5 Dr. Haritha Chandran 25 25
6 Dr. Sharath S.G 25 25
7 Dr. Harikrishna Kamath. S 25 25
8 Dr. Sruthi. S. Nambiar 19 25
9 Dr. Shyamasundaran. K Work From Home 25
10 Dr. Priya. S 13 25
11 Dr. Vimala K. S. 12 25
12 Dr. Priyalatha B 13 25
13 Dr. Raiby. P Paul 23.5 25
14 Dr. Ramesh N. V. 25 25
15 Dr. Abhaya Kumar Mishra  Work From Home 25
16 Dr. Arun Mohanan 24 25
17 Dr. Vineeth 24 25
18 Dr. Prajeesh Nath E. N Work From Home 25
19 Dr. Dhanya. S Work From Home 25
20 Dr. Dhanya K. V. 15 25
21 Dr. Durgalakshmi 23 25
22 Dr. Vandana Rani 13 25
23 Dr. Anusree Dileep  24 25
24 Dr. Delvin T Robin 25 25
25 Dr. Nidhin Chandran 21 25
26 Dr. Meera.S Work From Home 25
27 Dr. Preethi Mohan 21 25
28 Dr. Sreelekshmi. M 21 25
29 Dr. Hemavathi S. K. 25 25
30 Dr. Shaithya Raj 25 25
31 Dr. Anjali M.V 19 25
32 Dr. Parvathy Unnikrishnan Maternity Leave upto June 17 25
33 Dr. N. Hemalatha 25 25
34 Dr. Ganesh. R 25 25
35 Dr. Nagarajan C.  25 25
36 Dr. James Chacko 21 25
37 Dr. Mahesh C. Kundagol 25 25
38 Dr. Maanasi Madhavan Menon Work From Home 25
39 Dr. Devipriya Soman Work From Home 25
40 Dr. Rabinarayan Tripathy  Work From Home 25
41 Dr. Rajeshwari P.N 25 25
42 Dr. Soumya Mohan 21 25
43 Dr. Sreedevi. V 21 25
44 Dr. K.V. Ramakrishna Reddy Work From Home 25
45 Dr. Ashwini Work From Home 25
46 Dr. Siva Balaji Work From Home 25
47 Bri. Dr. Sushma Work From Home 25
48 Dr. Shanti. K 25 25
49 Dr. Anandaraman P. V. 25 25
50 Dr. Prathibha C. K. 25 25
51 Dr. Parameswaran Namboothiri 22 25
52 Dr. Kadambari P.B Work From Home 25
SI.No. Name No of Days Worked Total Working Days
1 Dr. C. Ushakumari 10 24
2 Sri. Ramadas P. V. 15 24
3 Dr. Leena. P. Nair 15 24
4 Dr. Haroon Irshad 15 24
5 Dr. Haritha Chandran 15.5 24
6 Dr. Sharath S.G 17 24
7 Dr. Harikrishna Kamath. S 15 24
8 Dr. Sruthi. S. Nambiar 11 24
9 Dr. Shyamasundaran. K Work From Home 24
10 Dr. Priya. S 2 24
11 Dr. Vimala K. S. 18 24
12 Dr. Priyalatha B 2 24
13 Dr. Raiby. P Paul 11.5 24
14 Dr. Ramesh N. V. 18 24
15 Dr. Abhaya Kumar Mishra  Work From Home 24
16 Dr. Arun Mohanan 15 24
17 Dr. Vineeth 15 24
18 Dr. Prajeesh Nath E. N Work From Home 24
19 Dr. Dhanya. S Work From Home 24
20 Dr. Dhanya K. V. 15 24
21 Dr. Durgalakshmi 15 24
22 Dr. Vandana Rani 2 24
23 Dr. Anusree Dileep  14 24
24 Dr. Delvin T Robin 20 24
25 Dr. Nidhin Chandran 14 24
26 Dr. Meera.S Work From Home 24
27 Dr. Preethi Mohan 11 24
28 Dr. Sreelekshmi. M 12 24
29 Dr. Hemavathi S. K. 15.5 24
30 Dr. Shaithya Raj 16 24
31 Dr. Anjali M.V 13 24
32 Dr. Parvathy Unnikrishnan Work From Home 24
33 Dr. N. Hemalatha 9 24
34 Dr. Ganesh. R 15 24
35 Dr. Nagarajan C.  24 24
36 Dr. James Chacko 17 24
37 Dr. Mahesh C. Kundagol 18 24
38 Dr. Maanasi Madhavan Menon 0 24
39 Dr. Devipriya Soman Work From Home 24
40 Dr. Rabinarayan Tripathy  Work From Home 24
41 Dr. Rajeshwari P.N 15 24
42 Dr. Soumya Mohan 7 24
43 Dr. Sreedevi. V 12 24
44 Dr. K.V. Ramakrishna Reddy Work From Home 24
45 Dr. Ashwini 14 24
46 Dr. Siva Balaji 14 24
47 Bri. Dr. Sushma Work From Home 24
48 Dr. Shanti. K 15 24
49 Dr. Anandaraman P. V. 16.5 24
50 Dr. Prathibha C. K. 16.5 24
51 Dr. Parameswaran Namboothiri 20 24
52 Dr. Kadambari P.B Work From Home 24
SI.No. Name No of Days Worked Total Working Days
1 Dr. C. Ushakumari Work From Home 24
2 Sri. Ramadas P. V. 7 24
3 Dr. Leena. P. Nair 15 24
4 Dr. Haroon Irshad 16.5 24
5 Dr. Haritha Chandran 15 24
6 Dr. Sharath S.G 15 24
7 Dr. Harikrishna Kamath. S 15 24
8 Dr. Sruthi. S. Nambiar 15 24
9 Dr. Shyamasundaran. K Work From Home 24
10 Dr. Priya. S 3 24
11 Dr. Vimala K. S. 15 24
12 Dr. Priyalatha B 3 24
13 Dr. Raiby. P Paul 10 24
14 Dr. Ramesh N. V. 15 24
15 Dr. Abhaya Kumar Mishra  Work From Home 24
16 Dr. Arun Mohanan 15 24
17 Dr. Vineeth 15 24
18 Dr. Prajeesh Nath E. N Work From Home 24
19 Dr. Dhanya. S Work From Home 24
20 Dr. Dhanya K. V. 15 24
21 Dr. Durgalakshmi 15 24
22 Dr. Vandana Rani 3 24
23 Dr. Anusree Dileep  15.5 24
24 Dr. Delvin T Robin 19.5 24
25 Dr. Nidhin Chandran 15.5 24
26 Dr. Meera.S Work From Home 24
27 Dr. Preethi Mohan Work From Home 24
28 Dr. Sreelekshmi. M 15 24
29 Dr. Hemavathi S. K. 19 24
30 Dr. Shaithya Raj 15.5 24
31 Dr. Anjali M.V 15 24
32 Dr. Parvathy Unnikrishnan Work From Home 24
33 Dr. N. Hemalatha 15 24
34 Dr. Ganesh. R 1 24
35 Dr. Nagarajan C.  24 24
36 Dr. James Chacko 17 24
37 Dr. Mahesh C. Kundagol 18 24
38 Dr. Maanasi Madhavan Menon Work From Home 24
39 Dr. Devipriya Soman Work From Home 24
40 Dr. Rabinarayan Tripathy  Work From Home 24
41 Dr. Rajeshwari P.N 15.5 24
42 Dr. Soumya Mohan 8 24
43 Dr. Sreedevi. V 11 24
44 Dr. K.V. Ramakrishna Reddy Work From Home 24
45 Dr. Ashwini 15.5 24
46 Dr. Siva Balaji 18 24
47 Bri. Dr. Sushma Work From Home 24
48 Dr. Shanti. K 17 24
49 Dr. Anandaraman P. V. 16.5 24
50 Dr. Prathibha C. K. 15 24
51 Dr. Parameswaran Namboothiri 18 24
52 Dr. Kadambari P.B Work From Home 24
SI.No. Name No of Days Worked Total Working Days
1 Dr. C. Ushakumari 16 20
2 Sri. Ramadas P. V. 19 20
3 Dr. Leena. P. Nair 15 20
4 Dr. Haroon Irshad 16 20
5 Dr. Haritha Chandran 14 20
6 Dr. Sharath S.G 16.5 20
7 Dr. Harikrishna Kamath. S 15 20
8 Dr. Sruthi. S. Nambiar 15 20
9 Dr. Shyamasundaran. K Work From Home 20
10 Dr. Priya. S 15 20
11 Dr. Vimala K. S. 15 20
12 Dr. Priyalatha B 15 20
13 Dr. Raiby. P Paul 15 20
14 Dr. Ramesh N. V. 20 20
15 Dr. Abhaya Kumar Mishra  Work From Home 20
16 Dr. Arun Mohanan 14 20
17 Dr. Vineeth 15 20
18 Dr. Prajeesh Nath E. N Work From Home 20
19 Dr. Dhanya. S Work From Home 20
20 Dr. Dhanya K. V. 15 20
21 Dr. Durgalakshmi 15 20
22 Dr. Vandana Rani 15 20
23 Dr. Anusree Dileep  16 20
24 Dr. Delvin T Robin 22 20
25 Dr. Nidhin Chandran 15.5 20
26 Dr. Meera.S Work From Home 20
27 Dr. Preethi Mohan Work From Home 20
28 Dr. Sreelekshmi. M 15 20
29 Dr. Hemavathi S. K. 19 20
30 Dr. Shaithya Raj 17.5 20
31 Dr. Anjali M.V 15 20
32 Dr. Parvathy Unnikrishnan 15 20
33 Dr. N. Hemalatha 15 20
34 Dr. Ganesh. R 15 20
35 Dr. Nagarajan C.  20 20
36 Dr. James Chacko 17 20
37 Dr. Mahesh C. Kundagol 16 20
38 Dr. Maanasi Madhavan Menon Work From Home 20
39 Dr. Devipriya Soman Work From Home 20
40 Dr. Rabinarayan Tripathy  Work From Home 20
41 Dr. Rajeshwari P.N 15.5 20
42 Dr. Soumya Mohan 15 20
43 Dr. Sreedevi. V 15 20
44 Dr. K.V. Ramakrishna Reddy Work From Home 20
45 Dr. Ashwini 15 20
46 Dr. Siva Balaji 17.5 20
47 Bri. Dr. Sushma Work From Home 20
48 Dr. Shanti. K 16.5 20
49 Dr. Anandaraman P. V. 17.5 20
50 Dr. Prathibha C. K. 15 20
51 Dr. Parameswaran Namboothiri 18 20
52 Dr. Kadambari P.B Work From Home 20
SI.No. Name No of Days Worked Total Working Days
1 Dr. C. Ushakumari Work From Home 22
2 Sri. Ramadas P. V. 18 22
3 Dr. Leena. P. Nair 15 22
4 Dr. Haroon Irshad 16 22
5 Dr. Haritha Chandran 3 (Maternity from 20th October) 22
6 Dr. Sharath S.G 20 22
7 Dr. Harikrishna Kamath. S 15.5 22
8 Dr. Sruthi. S. Nambiar 15.5 22
9 Dr. Shyamasundaran. K Work From Home 22
10 Dr. Priya. S 15 22
11 Dr. Vimala K. S. 15 22
12 Dr. Priyalatha B 15 22
13 Dr. Raiby. P Paul 15 22
14 Dr. Ramesh N. V. 15 22
15 Dr. Abhaya Kumar Mishra 8.5 22
16 Dr. Arun Mohanan 16 22
17 Dr. Vineeth 15 22
18 Dr. Prajeesh Nath E. N Work From Home 22
19 Dr. Dhanya. S Work From Home 22
20 Dr. Dhanya K. V. 15 22
21 Dr. Durgalakshmi 15 22
22 Dr. Vandana Rani 15 22
23 Dr. Anusree Dileep 15 22
24 Dr. Delvin T Robin 20.5 22
25 Dr. Nidhin Chandran 15 22
26 Dr. Meera.S Work From Home 22
27 Dr. Preethi Mohan Work From Home 22
28 Dr. Sreelekshmi. M 14.5 22
29 Dr. Hemavathi S. K. 16 22
30 Dr. Shaithya Raj 17 22
31 Dr. Anjali M.V 15 22
32 Dr. Parvathy Unnikrishnan 14.5 22
33 Dr. N. Hemalatha 15 22
34 Dr. Ganesh. R 7 22
35 Dr. Nagarajan C. 22 22
36 Dr. James Chacko 16 22
37 Dr. Mahesh C. Kundagol 16 22
38 Dr. Maanasi Madhavan Menon 0 22
39 Dr. Devipriya Soman Work From Home 22
40 Dr. Rabinarayan Tripathy Work From Home 22
41 Dr. Rajeshwari P.N 15 22
42 Dr. Soumya Mohan 15 22
43 Dr. Sreedevi. V 15 22
44 Dr. K.V. Ramakrishna Reddy Work From Home 22
45 Dr. Ashwini 15.5 22
46 Dr. Siva Balaji 17 22
47 Bri. Dr. Sushma Work From Home 22
48 Dr. Shanti. K 21 22
49 Dr. Anandaraman P. V. 17.5 22
50 Dr. Prathibha C. K. 15 22
51 Dr. Parameswaran Namboothiri 16.5 22
52 Dr. Kadambari P.B Work From Home 22
SI.No. Name No of Days Worked Total Working Days
1 Dr. C. Ushakumari 18 24
2 Sri. Ramadas P. V. 20 24
3 Dr. Leena. P. Nair 18 24
4 Dr. Haroon Irshad 18 24
5 Dr. Haritha Chandran Maternity Leave 24
6 Dr. Sharath S.G 18 24
7 Dr. Harikrishna Kamath. S 19.5 24
8 Dr. Sruthi. S. Nambiar 18 24
9 Dr. Shyamasundaran. K Work From Home 24
10 Dr. Priya. S 15 24
11 Dr. Vimala K. S. 19 24
12 Dr. Priyalatha B 15 24
13 Dr. Raiby. P Paul 18 24
14 Dr. Ramesh N. V. 18 24
15 Dr. Abhaya Kumar Mishra  20 24
16 Dr. Arun Mohanan 18 24
17 Dr. Vineeth 18 24
18 Dr. Prajeesh Nath E. N Work From Home 24
19 Dr. Dhanya. S Work From Home 24
20 Dr. Dhanya K. V. 18 24
21 Dr. Durgalakshmi 18 24
22 Dr. Vandana Rani 15 24
23 Dr. Anusree Dileep  18 24
24 Dr. Delvin T Robin 21 24
25 Dr. Nidhin Chandran 18 24
26 Dr. Meera.S Work From Home 24
27 Dr. Preethi Mohan Work From Home 24
28 Dr. Sreelekshmi. M 19 24
29 Dr. Hemavathi S. K. 18 24
30 Dr. Shaithya Raj 19.5 24
31 Dr. Anjali M.V 21 24
32 Dr. Parvathy Unnikrishnan 18 24
33 Dr. N. Hemalatha 18 24
34 Dr. Ganesh. R 18 24
35 Dr. Nagarajan C.  24 24
36 Dr. James Chacko 19 24
37 Dr. Mahesh C. Kundagol 18 24
38 Dr. Maanasi Madhavan Menon Work From Home 24
39 Dr. Devipriya Soman Work From Home 24
40 Dr. Rabinarayan Tripathy  Work From Home 24
41 Dr. Rajeshwari P.N 15.5 24
42 Dr. Soumya Mohan 15 24
43 Dr. Sreedevi. V 18.5 24
44 Dr. K.V. Ramakrishna Reddy Work From Home 24
45 Dr. Ashwini 5.5 24
46 Dr. Siva Balaji 6 24
47 Bri. Dr. Sushma Work From Home 24
48 Dr. Shanti. K 20 24
49 Dr. Anandaraman P. V. 16 24
50 Dr. Prathibha C. K. 18 24
51 Dr. Parameswaran Namboothiri 20 24
52 Dr. Kadambari P.B Work From Home 24
SI.No. Name No of Days Worked Total Working Days
1 Dr. C. Ushakumari 18 23
2 Sri. Ramadas P. V. 21 23
3 Dr. Leena. P. Nair 18 23
4 Dr. Haroon Irshad 18.5 23
5 Dr. Haritha Chandran Maternity Leave 23
6 Dr. Sharath S.G 15 23
7 Dr. Harikrishna Kamath. S 19 23
8 Dr. Sruthi. S. Nambiar 17 23
9 Dr. Shyamasundaran. K Work From Home 23
10 Dr. Priya. S 14 23
11 Dr. Vimala K. S. 19 23
12 Dr. Priyalatha B 18 23
13 Dr. Raiby. P Paul 19 23
14 Dr. Ramesh N. V. 20 23
15 Dr. Arun Mohanan 18.5 23
16 Dr. Vineeth 18 23
17 Dr. Prajeesh Nath E. N Work From Home 23
18 Dr. Dhanya. S Work From Home 23
19 Dr. Dhanya K. V. 18 23
20 Dr. Durgalakshmi 18 23
21 Dr. Vandana Rani 7 23
22 Dr. Anusree Dileep  18 23
23 Dr. Delvin T Robin 21 23
24 Dr. Nidhin Chandran 18 23
25 Dr. Meera.S Work From Home 23
26 Dr. Preethi Mohan Maternity from 19/12/20 23
27 Dr. Sreelekshmi. M 18 23
28 Dr. Hemavathi S. K. 18 23
29 Dr. Shaithya Raj 18 23
30 Dr. Anjali M.V 20.5 23
31 Dr. Parvathy Unnikrishnan 18 23
32 Dr. N. Hemalatha 18 23
33 Dr. Ganesh. R 18.5 23
34 Dr. Nagarajan C.  23 23
35 Dr. James Chacko 20 23
36 Dr. Mahesh C. Kundagol 18 23
37 Dr. Maanasi Madhavan Menon Work From Home 23
38 Dr. Devipriya Soman Work From Home 23
39 Dr. Rabinarayan Tripathy  Work From Home 23
40 Dr. Rajeshwari P.N 13 23
41 Dr. Soumya Mohan 16 23
42 Dr. Sreedevi. V 15 23
43 Dr. K.V. Ramakrishna Reddy Work From Home 23
44 Dr. Ashwini 19 23
45 Dr. Siva Balaji 21 23
46 Bri. Dr. Sushma Work From Home 23
47 Dr. Shanti. K 17 23
48 Dr. Anandaraman P. V. 19 23
49 Dr. Prathibha C. K. 19.5 23
50 Dr. Parameswaran Namboothiri 19 23
51 Dr. Kadambari P.B Maternity from 30/12/20 23

2019

Sl. No. Name No of Days Worked Total Working Days
1 Dr. Korede Ravindar 19 22
2 Sri. Ramadas P. V. 20 22
3 Dr. Leena. P. Nair 22 22
4 Dr. Haroon Irshad 20 22
5 Dr. Haritha Chandran 18 22
6 Dr. Sharath S.G 18 22
7 Dr. Harikrishna Kamath. S 21 22
8 Dr. Sruthi. S. Nambiar 21 22
9 Dr. Shyamasundaran. K 10 22
10 Dr. Priya. S 21 22
11 Dr. Vimala K. S. 20 22
12 Dr. Priyalatha B 18 22
13 Dr. Raiby. P Paul 15.5 22
14 Dr. Ramesh N. V. 19 22
15 Dr. Abhaya Kumar Mishra  19.5 22
16 Dr. Arun Mohanan 16 22
17 Dr. Vineeth 15 22
18 Dr. Prajeesh Nath E. N 12 22
19 Dr. Dhanya. S 17 22
20 Dr. V. N. Parameswaran Potty 16 22
21 Dr. Dhanya K. V. 15 22
22 Dr. Durgalakshmi 22 22
23 Dr. Vandana Rani 22 22
24 Dr. Anusree Dileep  21 22
25 Dr. Delvin T Robin 19 22
26 Dr. Nidhin Chandran 20 22
27 Dr. Meera.S 15 22
28 Dr. Preethi Mohan 21 22
29 Dr. Sreelekshmi. M 21 22
30 Dr. Hemavathi S. K. 14 22
31 Dr. Shaithya Raj 16 22
32 Dr. Anjali M.V 21 22
33 Dr. Parvathy Unnikrishnan 20 22
34 Dr. N. Hemalatha 17 22
35 Dr. Ganesh. R 15 22
36 Dr. Nagarajan C.  16 22
37 Dr. James Chacko 20 22
38 Dr. Mahesh C. Kundagol 22 22
39 Dr. Maanasi Madhavan Menon 9 22
40 Dr. Devipriya Soman 14 22
41 Dr. Amrut Kumar Chand 20 22
42 Dr. Rabinarayan Tripathy  16 22
43 Dr. Rajeshwari P.N 22 22
44 Dr. K. V. Subhadra antherjanam 17 22
45 Dr. Ashwini 18 22
46 Dr. Siva Balaji 18 22
47 Bri. Dr. Sushma 21 22
48 Dr. Shanti. K 19.5 22
49 Dr. Vasudevan Nampoory 19 22
50 Dr. Anandaraman P. V. 13 22
51 Dr. Prathibha C. K. 14 22
52 Dr. Parameswaran Namboothiri 20 22
53 Dr. Kadambari P.B 14 22
Sl. No. Name No of Days Worked Total Working Days
1 Dr. Korede Ravindar 21 23
2 Sri. Ramadas P. V. 19 23
3 Dr. Leena. P. Nair 9 23
4 Dr. Haroon Irshad 18.5 23
5 Dr. Haritha Chandran 21 23
6 Dr. Sharath S.G 22 23
7 Dr. Harikrishna Kamath. S 23 23
8 Dr. Sruthi. S. Nambiar 22 23
9 Dr. Shyamasundaran. K 23 23
10 Dr. Priya. S 17 23
11 Dr. Vimala K. S. 19 23
12 Dr. Priyalatha B 21 23
13 Dr. Raiby. P Paul 18 23
14 Dr. Ramesh N. V. 17 23
15 Dr. Abhaya Kumar Mishra  21 23
16 Dr. Arun Mohanan 16 23
17 Dr. Vineeth 22 23
18 Dr. Prajeesh Nath E. N 23 23
19 Dr. Dhanya. S 23 23
20 Dr. V. N. Parameswaran Potty 21 23
21 Dr. Dhanya K. V. 21 23
22 Dr. Durgalakshmi 22 23
23 Dr. Vandana Rani 22 23
24 Dr. Anusree Dileep  21.5 23
25 Dr. Delvin T Robin 18 23
26 Dr. Nidhin Chandran 23 23
27 Dr. Meera.S 23 23
28 Dr. Preethi Mohan 20 23
29 Dr. Sreelekshmi. M 23 23
30 Dr. Hemavathi S. K. 19 23
31 Dr. Shaithya Raj 21 23
32 Dr. Anjali M.V 22 23
33 Dr. Parvathy Unnikrishnan 22 23
34 Dr. N. Hemalatha 11 23
35 Dr. Ganesh. R 14 23
36 Dr. Nagarajan C.  21 23
37 Dr. James Chacko 18 23
38 Dr. Mahesh C. Kundagol 23 23
39 Dr. Maanasi Madhavan Menon 23 23
40 Dr. Devipriya Soman 15 23
41 Dr. Amrut Kumar Chand 21 23
42 Dr. Rabinarayan Tripathy  22 23
43 Dr. Rajeshwari P.N 22 23
44 Dr. Soumya Mohan 16 16
45 Dr. K. V. Subhadra antherjanam 20 23
46 Dr. Ashwini 12.5 23
47 Dr. Siva Balaji 19.5 23
48 Bri. Dr. Sushma 23 23
49 Dr. Shanti. K 21.5 23
50 Dr. Vasudevan Nampoory 19 23
51 Dr. Anandaraman P. V. 21 23
52 Dr. Prathibha C. K. 23 23
53 Dr. Parameswaran Namboothiri 22 23
54 Dr. Kadambari P.B 23 23
Sl. No. Name No of Days Worked Total Working Days
1 Dr. Korede Ravindar 23 24
2 Sri. Ramadas P. V. 20 24
3 Dr. Leena. P. Nair 22 24
4 Dr. Haroon Irshad 22 24
5 Dr. Haritha Chandran 23 24
6 Dr. Sharath S.G 24 24
7 Dr. Harikrishna Kamath. S 24 24
8 Dr. Sruthi. S. Nambiar 20 24
9 Dr. Shyamasundaran. K 23 24
10 Dr. Priya. S 21 24
11 Dr. Vimala K. S. 23 24
12 Dr. Priyalatha B 20.5 24
13 Dr. Raiby. P Paul 24 24
14 Dr. Ramesh N. V. 24 24
15 Dr. Abhaya Kumar Mishra  18 24
16 Dr. Arun Mohanan 14.5 24
17 Dr. Vineeth 24 24
18 Dr. Prajeesh Nath E. N 21 24
19 Dr. Dhanya. S 24 24
20 Dr. V. N. Parameswaran Potty 13 24
21 Dr. Dhanya K. V. 19.5 24
22 Dr. Durgalakshmi 22 24
23 Dr. Vandana Rani 22 24
24 Dr. Anusree Dileep  22 24
25 Dr. Delvin T Robin 24 24
26 Dr. Nidhin Chandran 22 24
27 Dr. Meera.S 23 24
28 Dr. Preethi Mohan 24 24
29 Dr. Sreelekshmi. M 22 24
30 Dr. Hemavathi S. K. 24 24
31 Dr. Shaithya Raj 22 24
32 Dr. Anjali M.V 24 24
33 Dr. Parvathy Unnikrishnan 19 24
34 Dr. N. Hemalatha 24 24
35 Dr. Ganesh. R 23 24
36 Dr. Nagarajan C.  22 24
37 Dr. James Chacko 24 24
38 Dr. Mahesh C. Kundagol 20 24
39 Dr. Maanasi Madhavan Menon 24 24
40 Dr. Devipriya Soman 19 24
41 Dr. Amrut Kumar Chand 9.5 24
42 Dr. Rabinarayan Tripathy  20 24
43 Dr. Rajeshwari P.N 24 24
44 Dr. Soumya Mohan 24 24
45 Dr. K. V. Subhadra antherjanam 20 24
46 Dr. Ashwini 17.5 24
47 Dr. Siva Balaji 20.5 24
48 Bri. Dr. Sushma 24 24
49 Dr. Shanti. K 23 24
50 Dr. Vasudevan Nampoory 16 24
51 Dr. Anandaraman P. V. 21.5 24
52 Dr. Prathibha C. K. 22 24
53 Dr. Parameswaran Namboothiri 23 24
54 Dr. Kadambari P.B 13.5 24
Sl. No. Name No of Days Worked Total Working Days
1 Dr. Korede Ravindar 18 18
2 Sri. Ramadas P. V. 17 18
3 Dr. Leena. P. Nair 17 18
4 Dr. Haroon Irshad 17.5 18
5 Dr. Haritha Chandran 14.5 18
6 Dr. Sharath S.G 15.5 18
7 Dr. Harikrishna Kamath. S 17 18
8 Dr. Sruthi. S. Nambiar 12 18
9 Dr. Shyamasundaran. K 17 18
10 Dr. Priya. S 17 18
11 Dr. Vimala K. S. 18 18
12 Dr. Priyalatha B 17 18
13 Dr. Raiby. P Paul 18 18
14 Dr. Ramesh N. V. 15 18
15 Dr. Abhaya Kumar Mishra  18 18
16 Dr. Arun Mohanan 18 18
17 Dr. Vineeth 17 18
18 Dr. Prajeesh Nath E. N 15 18
19 Dr. Dhanya. S 16 18
20 Dr. V. N. Parameswaran Potty 15 18
21 Dr. Dhanya K. V. 18 18
22 Dr. Durgalakshmi 16.5 18
23 Dr. Vandana Rani 17 18
24 Dr. Anusree Dileep  14 18
25 Dr. Delvin T Robin 18 18
26 Dr. Nidhin Chandran 13 18
27 Dr. Meera.S 13 18
28 Dr. Preethi Mohan 17 18
29 Dr. Sreelekshmi. M 17 18
30 Dr. Hemavathi S. K. 17 18
31 Dr. Shaithya Raj 17 18
32 Dr. Anjali M.V 17 18
33 Dr. Parvathy Unnikrishnan 18 18
34 Dr. N. Hemalatha 15 18
35 Dr. Ganesh. R 18 18
36 Dr. Nagarajan C.  18 18
37 Dr. James Chacko 16 18
38 Dr. Mahesh C. Kundagol 12 18
39 Dr. Maanasi Madhavan Menon 14 18
40 Dr. Devipriya Soman 8 18
41 Dr. Amrut Kumar Chand 8 8
42 Dr. Rabinarayan Tripathy  16 18
43 Dr. Rajeshwari P.N 14.5 18
44 Dr. Soumya Mohan 17 18
45 Dr. K. V. Subhadra antherjanam 14 18
46 Dr. Ashwini 17 18
47 Dr. Siva Balaji 18 18
48 Bri. Dr. Sushma 18 18
49 Dr. Shanti. K 16 18
50 Dr. Vasudevan Nampoory 11 18
51 Dr. Anandaraman P. V. 15 18
52 Dr. Prathibha C. K. 18 18
53 Dr. Parameswaran Namboothiri 16.5 18
54 Dr. Kadambari P.B 16 18
Sl. No. Name No of Days Worked Total Working Days
1 Dr. Korede Ravindar 25 25
2 Dr. C. Ushakumari 9 10
3 Sri. Ramadas P. V. 25 25
4 Dr. Leena. P. Nair 21 25
5 Dr. Haroon Irshad 25 25
6 Dr. Haritha Chandran 24 25
7 Dr. Sharath S.G 20.5 25
8 Dr. Harikrishna Kamath. S 25 25
9 Dr. Sruthi. S. Nambiar 24 25
10 Dr. Shyamasundaran. K 23 25
11 Dr. Priya. S 22 25
12 Dr. Vimala K. S. 23 25
13 Dr. Priyalatha B 21 25
14 Dr. Raiby. P Paul 20.5 25
15 Dr. Ramesh N. V. 25 25
16 Dr. Abhaya Kumar Mishra  16 25
17 Dr. Arun Mohanan 23.5 25
18 Dr. Vineeth 24 25
19 Dr. Prajeesh Nath E. N 21 25
20 Dr. Dhanya. S 23.5 25
21 Dr. V. N. Parameswaran Potty 19 25
22 Dr. Dhanya K. V. 22 25
23 Dr. Durgalakshmi 25 25
24 Dr. Vandana Rani 11 25
25 Dr. Anusree Dileep  24 25
26 Dr. Delvin T Robin 21 25
27 Dr. Nidhin Chandran 25 25
28 Dr. Meera.S 20.5 25
29 Dr. Preethi Mohan 23 25
30 Dr. Sreelekshmi. M 24 25
31 Dr. Hemavathi S. K. 24 25
32 Dr. Shaithya Raj 23 25
33 Dr. Anjali M.V 21.5 25
34 Dr. Parvathy Unnikrishnan 23 25
35 Dr. N. Hemalatha 21.5 25
36 Dr. Ganesh. R 25 25
37 Dr. Nagarajan C.  25 25
38 Dr. James Chacko 24 25
39 Dr. Mahesh C. Kundagol 22 25
40 Dr. Maanasi Madhavan Menon 25 25
41 Dr. Devipriya Soman 22 25
42 Dr. Rabinarayan Tripathy  25 25
43 Dr. Rajeshwari P.N 13.5 25
44 Dr. Soumya Mohan 23 25
45 Dr. K. V. Subhadra antherjanam 18 21
46 Dr. Ashwini 25 25
47 Dr. Siva Balaji 25 25
48 Bri. Dr. Sushma 25 25
49 Dr. Shanti. K 23 25
50 Dr. Anandaraman P. V. 14.5 25
51 Dr. Prathibha C. K. 17 25
52 Dr. Parameswaran Namboothiri 13 25
53 Dr. Kadambari P.B 24 25
Sl. No. Name No of Days Worked Total Working Days
1 Dr. Korede Ravindar 5 7
2 Dr. C. Ushakumari 22 23
3 Sri. Ramadas P. V. 20 23
4 Dr. Leena. P. Nair 21 23
5 Dr. Haroon Irshad 18 23
6 Dr. Haritha Chandran 21 23
7 Dr. Sharath S.G 16 23
8 Dr. Harikrishna Kamath. S 23 23
9 Dr. Sruthi. S. Nambiar 23 23
10 Dr. Shyamasundaran. K 21 23
11 Dr. Priya. S 18.5 23
12 Dr. Vimala K. S. 21 23
13 Dr. Priyalatha B 21 23
14 Dr. Raiby. P Paul 18.5 23
15 Dr. Ramesh N. V. 20 23
16 Dr. Abhaya Kumar Mishra  23 23
17 Dr. Arun Mohanan 20 23
18 Dr. Vineeth 21 23
19 Dr. Prajeesh Nath E. N 19 23
20 Dr. Dhanya. S 22 23
21 Dr. V. N. Parameswaran Potty 12 23
22 Dr. Dhanya K. V. 22 23
23 Dr. Durgalakshmi 21 23
24 Dr. Vandana Rani 21 23
25 Dr. Anusree Dileep  23 23
26 Dr. Delvin T Robin 19 23
27 Dr. Nidhin Chandran 23 23
28 Dr. Meera.S 22 23
29 Dr. Preethi Mohan 22 23
30 Dr. Sreelekshmi. M 22 23
31 Dr. Hemavathi S. K. 22 23
32 Dr. Shaithya Raj 18 23
33 Dr. Anjali M.V 22 23
34 Dr. Parvathy Unnikrishnan 22 23
35 Dr. N. Hemalatha 21 23
36 Dr. Ganesh. R 22 23
37 Dr. Nagarajan C.  23 23
38 Dr. James Chacko 18.5 23
39 Dr. Mahesh C. Kundagol 19.5 23
40 Dr. Maanasi Madhavan Menon 21 23
41 Dr. Devipriya Soman 21 23
42 Dr. Rabinarayan Tripathy  9 23
43 Dr. Rajeshwari P.N 16 23
44 Dr. Soumya Mohan 22 23
45 Dr. Ashwini 23 23
46 Dr. Siva Balaji 23 23
47 Bri. Dr. Sushma 22 23
48 Dr. Shanti. K 20.5 23
49 Dr. Anandaraman P. V. 21 23
50 Dr. Prathibha C. K. 19.5 23
51 Dr. Parameswaran Namboothiri 18.5 23
52 Dr. Kadambari P.B 16 23
Sl. No. Name No of Days Worked Total Working Days
1 Dr. C. Ushakumari 24 25
2 Sri. Ramadas P. V. 20.5 25
3 Dr. Leena. P. Nair 23 25
4 Dr. Haroon Irshad 22.5 25
5 Dr. Haritha Chandran 24 25
6 Dr. Sharath S.G 24.5 25
7 Dr. Harikrishna Kamath. S 25 25
8 Dr. Sruthi. S. Nambiar 24 25
9 Dr. Shyamasundaran. K 22 25
10 Dr. Priya. S 20 25
11 Dr. Vimala K. S. 23 25
12 Dr. Priyalatha B 24 25
13 Dr. Raiby. P Paul 21 25
14 Dr. Ramesh N. V. 23 25
15 Dr. Abhaya Kumar Mishra  25 25
16 Dr. Arun Mohanan 23 25
17 Dr. Vineeth 22 25
18 Dr. Prajeesh Nath E. N 24 25
19 Dr. Dhanya. S 24 25
20 Dr. V. N. Parameswaran Potty 23 25
21 Dr. Dhanya K. V. 17 25
22 Dr. Durgalakshmi 23 25
23 Dr. Vandana Rani 19 25
24 Dr. Anusree Dileep  22 25
25 Dr. Delvin T Robin 18 25
26 Dr. Nidhin Chandran 23 25
27 Dr. Meera.S 22.5 25
28 Dr. Preethi Mohan 24 25
29 Dr. Sreelekshmi. M 23 25
30 Dr. Hemavathi S. K. 19.5 25
31 Dr. Shaithya Raj 19 25
32 Dr. Anjali M.V 23 25
33 Dr. Parvathy Unnikrishnan 20 25
34 Dr. N. Hemalatha 19.5 25
35 Dr. Ganesh. R 25 25
36 Dr. Nagarajan C.  25 25
37 Dr. James Chacko 23 25
38 Dr. Mahesh C. Kundagol 23 25
39 Dr. Maanasi Madhavan Menon 25 25
40 Dr. Devipriya Soman 19 25
41 Dr. Rabinarayan Tripathy  25 25
42 Dr. Rajeshwari P.N 22.5 25
43 Dr. Soumya Mohan 20.5 25
44 Dr. Sreedevi. V 24.5 25
45 Dr. K.V. Ramakrishna Reddy 2 2
46 Dr. Ashwini 21 25
47 Dr. Siva Balaji 23 25
48 Bri. Dr. Sushma 25 25
49 Dr. Shanti. K 25 25
50 Dr. Anandaraman P. V. 23.5 25
51 Dr. Prathibha C. K. 23 25
52 Dr. Parameswaran Namboothiri 23.5 25
53 Dr. Kadambari P.B 15 25
Sl. No. Name No of Days Worked Total Working Days
1 Dr. C. Ushakumari 19 21
2 Sri. Ramadas P. V. 18 21
3 Dr. Leena. P. Nair 19 21
4 Dr. Haroon Irshad 11 21
5 Dr. Haritha Chandran 18.5 21
6 Dr. Sharath S.G 20 21
7 Dr. Harikrishna Kamath. S 20 21
8 Dr. Sruthi. S. Nambiar 21 21
9 Dr. Shyamasundaran. K 18 21
10 Dr. Priya. S 17 21
11 Dr. Vimala K. S. 19.5 21
12 Dr. Priyalatha B 19 21
13 Dr. Raiby. P Paul 17.5 21
14 Dr. Ramesh N. V. 20 21
15 Dr. Abhaya Kumar Mishra  21 21
16 Dr. Arun Mohanan 21 21
17 Dr. Vineeth 18 21
18 Dr. Prajeesh Nath E. N 19 21
19 Dr. Dhanya. S 17 21
20 Dr. V. N. Parameswaran Potty 19 21
21 Dr. Dhanya K. V. 20 21
22 Dr. Durgalakshmi 19 21
23 Dr. Vandana Rani 17.5 21
24 Dr. Anusree Dileep  17 21
25 Dr. Delvin T Robin 19 21
26 Dr. Nidhin Chandran 21 21
27 Dr. Meera.S 11 21
28 Dr. Preethi Mohan 18 21
29 Dr. Sreelekshmi. M 20 21
30 Dr. Hemavathi S. K. 20 21
31 Dr. Shaithya Raj 18.5 21
32 Dr. Anjali M.V 21 21
33 Dr. Parvathy Unnikrishnan 20 21
34 Dr. N. Hemalatha 16 21
35 Dr. Ganesh. R 19 21
36 Dr. Nagarajan C.  20 21
37 Dr. James Chacko 20 21
38 Dr. Mahesh C. Kundagol 15 21
39 Dr. Maanasi Madhavan Menon 17 21
40 Dr. Devipriya Soman 19 21
41 Dr. Rabinarayan Tripathy  21 21
42 Dr. Rajeshwari P.N 14 21
43 Dr. Soumya Mohan 20 21
44 Dr. Sreedevi. V 20 21
45 Dr. K.V. Ramakrishna Reddy 21 21
46 Dr. Ashwini 19 21
47 Dr. Siva Balaji 18 21
48 Bri. Dr. Sushma 19 21
49 Dr. Shanti. K 18 21
50 Dr. Anandaraman P. V. 21 21
51 Dr. Prathibha C. K. 21 21
52 Dr. Parameswaran Namboothiri 20 21
53 Dr. Kadambari P.B 18 21
Sl. No. Name No of Days Worked Total Working Days
1 Dr. C. Ushakumari 12 14
2 Sri. Ramadas P. V. 11 14
3 Dr. Leena. P. Nair 13 14
4 Dr. Haroon Irshad 14 14
5 Dr. Haritha Chandran 14 14
6 Dr. Sharath S.G 13 14
7 Dr. Harikrishna Kamath. S 14 14
8 Dr. Sruthi. S. Nambiar 13 14
9 Dr. Shyamasundaran. K 14 14
10 Dr. Priya. S 14 14
11 Dr. Vimala K. S. 14 14
12 Dr. Priyalatha B 13 14
13 Dr. Raiby. P Paul 12 14
14 Dr. Ramesh N. V. 14 14
15 Dr. Abhaya Kumar Mishra  9 14
16 Dr. Arun Mohanan 14 14
17 Dr. Vineeth 14 14
18 Dr. Prajeesh Nath E. N 14 14
19 Dr. Dhanya. S 14 14
20 Dr. V. N. Parameswaran Potty 0 14
21 Dr. Dhanya K. V. 13 14
22 Dr. Durgalakshmi 13 14
23 Dr. Vandana Rani 14 14
24 Dr. Anusree Dileep  13 14
25 Dr. Delvin T Robin 14 14
26 Dr. Nidhin Chandran 12 14
27 Dr. Meera.S 14 14
28 Dr. Preethi Mohan 13 14
29 Dr. Sreelekshmi. M 12 14
30 Dr. Hemavathi S. K. 8 14
31 Dr. Shaithya Raj 12 14
32 Dr. Anjali M.V 12.5 14
33 Dr. Parvathy Unnikrishnan 13 14
34 Dr. N. Hemalatha 14 14
35 Dr. Ganesh. R 14 14
36 Dr. Nagarajan C.  14 14
37 Dr. James Chacko 14 14
38 Dr. Mahesh C. Kundagol 14 14
39 Dr. Maanasi Madhavan Menon 0 14
40 Dr. Devipriya Soman 11.5 14
41 Dr. Rabinarayan Tripathy  10 14
42 Dr. Rajeshwari P.N 9 14
43 Dr. Soumya Mohan 13 14
44 Dr. Sreedevi. V 12 14
45 Dr. K.V. Ramakrishna Reddy 13 14
46 Dr. Ashwini 12 14
47 Dr. Siva Balaji 14 14
48 Bri. Dr. Sushma 14 14
49 Dr. Shanti. K 14 14
50 Dr. Anandaraman P. V. 13.5 14
51 Dr. Prathibha C. K. 12 14
52 Dr. Parameswaran Namboothiri 13 14
53 Dr. Kadambari P.B 13 14
Sl. No. Name No of Days Worked Total Working Days
1 Dr. C. Ushakumari 9 23
2 Sri. Ramadas P. V. 21 23
3 Dr. Leena. P. Nair 21 23
4 Dr. Haroon Irshad 22 23
5 Dr. Haritha Chandran 21.5 23
6 Dr. Sharath S.G 21 23
7 Dr. Harikrishna Kamath. S 23 23
8 Dr. Sruthi. S. Nambiar 22 23
9 Dr. Shyamasundaran. K 19 23
10 Dr. Priya. S 21.5 23
11 Dr. Vimala K. S. 20 23
12 Dr. Priyalatha B 21 23
13 Dr. Raiby. P Paul 20.5 23
14 Dr. Ramesh N. V. 20 23
15 Dr. Abhaya Kumar Mishra  23 23
16 Dr. Arun Mohanan 22 23
17 Dr. Vineeth 22 23
18 Dr. Prajeesh Nath E. N 17 23
19 Dr. Dhanya. S 21 23
20 Dr. V. N. Parameswaran Potty 0 23
21 Dr. Dhanya K. V. 20 23
22 Dr. Durgalakshmi 19 23
23 Dr. Vandana Rani 21 23
24 Dr. Anusree Dileep  22 23
25 Dr. Delvin T Robin 22 23
26 Dr. Nidhin Chandran 22 23
27 Dr. Meera.S 22 23
28 Dr. Preethi Mohan 22 23
29 Dr. Sreelekshmi. M 22 23
30 Dr. Hemavathi S. K. 15 23
31 Dr. Shaithya Raj 19 23
32 Dr. Anjali M.V 21.5 23
33 Dr. Parvathy Unnikrishnan 16 23
34 Dr. N. Hemalatha 19 23
35 Dr. Ganesh. R 21 23
36 Dr. Nagarajan C.  21 23
37 Dr. James Chacko 22 23
38 Dr. Mahesh C. Kundagol 20.5 23
39 Dr. Maanasi Madhavan Menon 15 23
40 Dr. Devipriya Soman 17 23
41 Dr. Rabinarayan Tripathy  22 23
42 Dr. Rajeshwari P.N 20 23
43 Dr. Soumya Mohan 18.5 23
44 Dr. Sreedevi. V 20 23
45 Dr. K.V. Ramakrishna Reddy 21 23
46 Dr. Ashwini 22 23
47 Dr. Siva Balaji 21 23
48 Bri. Dr. Sushma 21 23
49 Dr. Shanti. K 22 23
50 Dr. Anandaraman P. V. 21.5 23
51 Dr. Prathibha C. K. 22 23
52 Dr. Parameswaran Namboothiri 21 23
53 Dr. Kadambari P.B 19 23
Sl. No. Name No of Days Worked Total Working Days
1 Dr. C. Ushakumari 0 25
2 Sri. Ramadas P. V. 23 25
3 Dr. Leena. P. Nair 24 25
4 Dr. Haroon Irshad 22 25
5 Dr. Haritha Chandran 24 25
6 Dr. Sharath S.G 24 25
7 Dr. Harikrishna Kamath. S 24 25
8 Dr. Sruthi. S. Nambiar 25 25
9 Dr. Shyamasundaran. K 19 25
10 Dr. Priya. S 18 25
11 Dr. Vimala K. S. 17 25
12 Dr. Priyalatha B 23 25
13 Dr. Raiby. P Paul 21.5 25
14 Dr. Ramesh N. V. 24 25
15 Dr. Abhaya Kumar Mishra 14 25
16 Dr. Arun Mohanan 22 25
17 Dr. Vineeth 24 25
18 Dr. Prajeesh Nath E. N 24 25
19 Dr. Dhanya. S 24 25
20 Dr. V. N. Parameswaran Potty 0 25
21 Dr. Dhanya K. V. 24 25
22 Dr. Durgalakshmi 25 25
23 Dr. Vandana Rani 21 25
24 Dr. Anusree Dileep 25 25
25 Dr. Delvin T Robin 19.5 25
26 Dr. Nidhin Chandran 22.5 25
27 Dr. Meera.S 20 25
28 Dr. Preethi Mohan 23 25
29 Dr. Sreelekshmi. M 21.5 25
30 Dr. Hemavathi S. K. 23 25
31 Dr. Shaithya Raj 25 25
32 Dr. Anjali M.V 22.5 25
33 Dr. Parvathy Unnikrishnan 19 25
34 Dr. N. Hemalatha 21 25
35 Dr. Ganesh. R 25 25
36 Dr. Nagarajan C. 20 25
37 Dr. James Chacko 17 25
38 Dr. Mahesh C. Kundagol 22 25
39 Dr. Maanasi Madhavan Menon 25 25
40 Dr. Devipriya Soman 23 25
41 Dr. Rabinarayan Tripathy 23 25
42 Dr. Rajeshwari P.N 22.5 25
43 Dr. Soumya Mohan 23.5 25
44 Dr. Sreedevi. V 24 25
45 Dr. K.V. Ramakrishna Reddy 22 25
46 Dr. Ashwini 17.5 25
47 Dr. Siva Balaji 19 25
48 Bri. Dr. Sushma 22 25
49 Dr. Shanti. K 24 25
50 Dr. Anandaraman P. V. 20.5 25
51 Dr. Prathibha C. K. 23 25
52 Dr. Parameswaran Namboothiri 20.5 25
53 Dr. Kadambari P.B 23 25
Sl. No. Name No of Days Worked Total Working Days
1 Dr. C. Ushakumari 9 22
2 Sri. Ramadas P. V. 16 22
3 Dr. Leena. P. Nair 21 22
4 Dr. Haroon Irshad 20 22
5 Dr. Haritha Chandran 18.5 22
6 Dr. Sharath S.G 16 22
7 Dr. Harikrishna Kamath. S 21 22
8 Dr. Sruthi. S. Nambiar 18 22
9 Dr. Shyamasundaran. K 21 22
10 Dr. Priya. S 19.5 22
11 Dr. Vimala K. S. 19.5 22
12 Dr. Priyalatha B 19.5 22
13 Dr. Raiby. P Paul 16.5 22
14 Dr. Ramesh N. V. 19 22
15 Dr. Abhaya Kumar Mishra 3 22
16 Dr. Arun Mohanan 21 22
17 Dr. Vineeth 17 22
18 Dr. Prajeesh Nath E. N 9 22
19 Dr. Dhanya. S 19 22
20 Dr. V. N. Parameswaran Potty 0 18
21 Dr. Dhanya K. V. 20 22
22 Dr. Durgalakshmi 19.5 22
23 Dr. Vandana Rani 19 22
24 Dr. Anusree Dileep 20 22
25 Dr. Delvin T Robin 19 22
26 Dr. Nidhin Chandran 20 22
27 Dr. Meera.S 20 22
28 Dr. Preethi Mohan 13 22
29 Dr. Sreelekshmi. M 19.5 22
30 Dr. Hemavathi S. K. 18 22
31 Dr. Shaithya Raj 19.5 25
32 Dr. Anjali M.V 16.5 22
33 Dr. Parvathy Unnikrishnan 20 22
34 Dr. N. Hemalatha 20 22
35 Dr. Ganesh. R 19 22
36 Dr. Nagarajan C. 20 22
37 Dr. James Chacko 20 22
38 Dr. Mahesh C. Kundagol 17 22
39 Dr. Maanasi Madhavan Menon 22 22
40 Dr. Devipriya Soman 20 22
41 Dr. Rabinarayan Tripathy 15 22
42 Dr. Rajeshwari P.N 19 22
43 Dr. Soumya Mohan 19.5 22
44 Dr. Sreedevi. V 17.5 22
45 Dr. K.V. Ramakrishna Reddy 21 22
46 Dr. Ashwini 20.5 22
47 Dr. Siva Balaji 21 22
48 Bri. Dr. Sushma 22 22
49 Dr. Shanti. K 19 22
50 Dr. Anandaraman P. V. 19 22
51 Dr. Prathibha C. K. 18.5 22
52 Dr. Parameswaran Namboothiri 19 22
53 Dr. Kadambari P.B 19 22