Dr.J. Amudha

Club Mentor

Pranav N Venkit

Chairperson

Shiwani

Treasurer

Ayswarya S

Secretary