Publication Type:

Magazine Article

Authors:

Dhanya, K. V.

Source:

Viswavedi Magazine (2012)

Cite this Research Publication

K. V. Dhanya, “Prasavasrushusha Ayurvedathil”, Viswavedi Magazine, 2012.