Amrita ACM Student Chapter Officers

Medicine

Saksham S.
Chair

pragadeesh

Kaavya S.
Vice Chair

vivek

Ragul K. V.
Treasurer

koushik

Vishal S.
Secretary

ramganapathy

Pravesh P.
Web Master

bindhu-k-r

Bindu K. R.,
Faculty Sponsor

No: of chapter members: 50